Niedługo upływa dwuletni okres, od kiedy zawiesiłem działalność gospodarczą spółki prawa handlowego. Chciałbym przedłużyć ten stan. Czy po wznowieniu biznesu na krótki okres – np. jeden dzień – mogę ponowne skorzystać z instytucji zawieszenia?
Reklama
Tak, jest taka możliwość. Zgodnie z art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie biznesu na okres od 30 dni do 24 miesięcy. O czasie trwania zawieszenia decyduje spółka. Należy wskazać, że przywołane granice czasowe odnoszą się do jednorazowego zawieszenia działalności. Zupełnie inną kwestią jest to, ile razy przedsiębiorca może skorzystać z przywołanego uprawnienia. Przepisy nie wprowadzają jakiegokolwiek ograniczenia, co w praktyce oznacza, że dany przedsiębiorca może wielokrotnie zawieszać prowadzenie biznesu.
Istotne jest, by przed upływem dwóch lat od zawieszenia spółka złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności. W przeciwnym razie sąd rejestrowy wezwie spółkę do wypełnienia tego obowiązku w ciągu 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny. Zignorowanie tego środka dyscyplinującego może zakończyć się dla spółki nawet wykreśleniem jej z rejestru, jako podmiotu, który zaprzestał prowadzenia biznesu.
Opisaną praktykę ponownego zawieszania działalności gospodarczej sankcjonują sądy administracyjne. Podkreślają one, że warunkiem wielokrotnego zawieszania biznesu jest niedopuszczenie do wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Należy więc wznowić biznes choćby na bardzo krótki okres, a następnie znowu ją zawiesić (patrz: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 grudnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 288/11). Można sobie wyobrazić zatem sytuację, gdy przerwa pomiędzy jednym a drugim wznowieniem ograniczy się do jednego dnia. Taka sytuacja w świetle prawa jest dopuszczalna.
Trzeba jednakże pamiętać, że podjęcie działalności nawet na krótki czas powoduje uruchomienie obowiązków podatkowych, np. konieczność uregulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
Czy będzie można bezterminowo
Projektowana w Ministerstwie Rozwoju ustawa – Prawo przedsiębiorców, zwana też konstytucją dla biznesu, przewiduje zmianę przepisów dotyczących zawieszania działalności gospodarczej. Dotychczasowa regulacja, która określa zarówno minimalny, jak i maksymalny czas trwania zawieszenia, ma być zastąpiona przepisem wskazującym, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić prowadzenie biznesu na okres nie krótszy niż 30 dni. Jeśli zakładana zmiana weszłaby w życie, oznaczałoby to usunięcie górnej granicy okresu zawieszenia.
Podstawa prawna
Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).
Art. 20c, 20d, 22a, 24 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700).