Właściwy kierunek, ale niedoskonałe wykonanie. Tak przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt wzmocnienia pozycji wierzycieli oceniają biura informacji gospodarczej zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja wskazuje, że urzędnicy, nie chcąc uderzyć w prawa dłużników, w szczególności tych będących konsumentami, podeszli do tematu zbyt zachowawczo.
Obowiązujące przepisy wymagają, aby wezwanie do zapłaty, które wierzyciel musi wysłać przed przekazaniem informacji do BIG, było wysłane listem poleconym. W projekcie pakietu wierzycielskiego uznano, że generuje to dodatkowe koszty dla wierzycieli, nie przynosząc równocześnie żadnych korzyści w sferze ochrony praw dłużników. Dlatego niebawem wezwanie będzie mogło być wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail.
– Trudno jednak zrozumieć, dlaczego w projekcie ustawy ograniczono tę możliwość tylko do dłużników niebędących konsumentami. Z uwagi na dłuższy czas konieczny na doręczenie korespondencji za pośrednictwem tradycyjnej poczty ograniczenie to może bowiem przynieść konsumentom więcej szkody niż pożytku, gdyż uniemożliwi im wcześniejsze wyjaśnienie sprawy z wierzycielem oraz – w stosownych przypadkach – wniesienie sprzeciwu wobec przekazania informacji gospodarczych do BIG – tłumaczy adwokat Tomasz Ostrowski, doradca KPF ds. rejestrów kredytowych.
Inny przykład nadmiernej zachowawczości, na który zwraca uwagę organizacja, to pomysł umożliwienia tworzenia przez BIG-i analiz wiarygodności płatniczej. Czyli opracowań, które nie tylko będą dotyczyły przeszłości, lecz także przypuszczanych przyszłych zachowań weryfikowanej osoby.
W projekcie ustawy przewiduje się jednak, iż analizy te będą mogły dotyczyć tylko przedsiębiorców. KPF zastanawia się zaś dlaczego, skoro ocena zdolności kredytowej konsumentów przez banki nie robi obecnie na nikim wrażenia.
„Ochrona praw konsumentów nie powinna być absolutyzowana i nie powinna przeważać nad bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i realizacją słusznych interesów przedsiębiorców” – podkreślają w swym stanowisku przedstawiciele wierzycieli.
Etap legislacyjny
Projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie