Użytkownicy popularnej platformy internetowej telewizji od początku Mistrzostw Europy 2016 we Francji narzekają na słabą jakość transmisji meczów, za pakiet których zapłacili niemal 100 zł. Postanowiliśmy zapytać eksperta FK czy i w jaki sposób można dochodzić swoich praw w tym przypadku, jak i w każdej takiej sytuacji w przyszłości.

Jak wygląda kwestia prawna w ww. sytuacji. Czy operator odpowiada za słabą jakąś transmisji online?

Agnieszka Popławska, prawnik FK: Podstawowa zasada prawa cywilnego stanowi, że umów należy przestrzegać. Konsument zobowiązał się do opłacania abonamentu za świadczone usługi w kwocie 99 zł i swoją część zobowiązania spełnił. Operator zobowiązał się natomiast do świadczenia usługi używając hasła reklamowego „Oglądaj na żywo, bez reklam i w jakości HD!”

Jeśli konsumenci mają problem i jest to problem powszechny, szeroko opisywany na różnych forach internetowych dotyczący buforowania, zacinania transmisji i pikselizacji obrazu wówczas mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Konsumenta w takim wypadku nie obchodzą przeciążone serwery operatora, zwłaszcza dlatego, że po pierwsze operator mógł przewidzieć, że ipla będzie cieszyła się takim zainteresowaniem ze względu kodowanie znacznej ilość meczów w ogólnodostępnej telewizji, a po drugie przewidział taką możliwość zastrzegając na swojej stronie: „W trosce o to, by zapewnić najlepszą jakość usług, możliwe jest ograniczenie sprzedaży pakietu.”

Nienależyte wykonanie zobowiązania znajduje podstawę prawną w art. 471 Kodeksu cywilnego. Cytowany przepis stanowi, że "Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi." Konsument musi wykazać szkodę poniesioną przez nienależyte wykonanie zobowiązania i to może stanowić największy problem przy indywidualnym dochodzeniu roszczeń.

Do jakich roszczeń ma prawo konsument?

Naszym zdaniem konsument może dochodzić odszkodowania w wysokości 1,94 zł za każdy mecz, którego nie mógł obejrzeć lub oglądanie było utrudnione. Co będzie dowodem w takiej sprawie? Pomocne może być np. nagranie na telefonie jakości transmisji meczu świadczonego przez ipla, print screen aplikacji analizującej prędkość pobierania i wysyłania, na dowód że problemu nie stanowił nasz Internet.

Konsumentom, którzy zrazili się do usługi możemy doradzić wystosowanie do operatora wezwania do poprawy jakości infrastruktury telekomunikacyjnej w terminie 1 dnia od daty otrzymania wezwania z zastrzeżeniem, ze po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

Gdzie można szukać pomocy w przypadku nienależytego wykonania usługi?

Sugerujemy kierowanie zawiadomień do Prezesa UOKiK w sprawie możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tym bardziej, że UOKiK zaczął już badać tę sprawę. Indywidualne porady konsumenci uzyskają u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz w oddziałach Federacji Konsumentów w miejscu zamieszkania konsumenta.

Sądzimy także, że operator Cyfrowy Polsat S.A. obsługujący platformę cyfrową IPLA ze względu na prestiż platformy i chęć budowy długotrwałych relacji z konsumentami sam wyjdzie naprzeciw oczekiwaniem klientów i zaproponuje, albo częściowy zwrot środków albo udostępni w ramach rekompensaty inny pakiet telewizyjny.