Jeśli nie uregulujesz należności z tytułu abonamentu RTV, Urząd Skarbowy może samodzielnie ściągnąć zaległe opłaty. Wystarczy, że Poczta Polska wystawi tytuł wykonawczy. Tylko w 2023 roku skarbówka w ten sposób odzyskała ponad 22 miliony złotych.

Wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W celu skutecznego pobierania opłata, Poczta Polska ma prawo wysyłać kontrolerów, aby naocznie sprawdzili, czy pod adresem, który nie zgłasza posiadania odbiornika RTV, rzeczywiście tak jest.

Kontrole z Poczty Polskiej

Jak czytamy na stronie Poczty, kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej, a konkretnie Centrum Obsługi Finansowej. Wbrew pogłoskom, nigdy takiej kontroli nie przeprowadzają listonosze. Kontrolerzy mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, a na żądanie osoby kontrolowanej, również dowód osobisty. Z kolei jak informuje Poczta — osoba kontrolowana, powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Co jeśli tego nie zrobi?

Kary za brak opłaconego abonamentu

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie. Oznacza to, że, że jeśli nie wnieśliśmy opłaty za telewizor, kara może wynieść 819 złotych.

Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Czy kontrole abonamentu RTV są skuteczne?

Narodowy operator nie zdradza, ilu kontrolerów działa w Polsce. Kilka miesięcy temu Poczta Polska potwierdziła, że jest ich tylko kilkudziesięciu. Nie znamy też liczby kontroli, jakie są przeprowadzane w naszym kraju. Więcej mówią już liczby dotyczące tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Jak poinformowało nas Ministerstwo Finansów w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku zakończono postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie 50 004 tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika. Co ciekawe rok wcześniej było ich dwukrotnie więcej. W 2022 r. zakończono postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie 104 528 tytułów wykonawczych.

Efekt? Ponad 20 milionów złotych w budżecie państwa. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika wyegzekwowano 22 mln 164tys. zł należności głównej. W 2022 r. z tego tytułu wyegzekwowano 43 mln 510 tys. zł należności głównej – informuje MF.

Co robić jak Poczta Polska zapuka do drzwi w sprawie abonamentu? [KOMENTARZ]

Co ciekawe, obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku poddania się kontroli ani żadnych sankcji np. z tytułu odmowy wpuszczenia kontrolerów do lokalu. Mamy więc do czynienia ze swoistą luką prawną – z jednej strony przepisy uprawniają operatora (Pocztę Polską) do prowadzenia kontroli, a z drugiej strony nie wyposażają go w żadne środki, które umożliwiałyby jego efektywną realizację. Niedoskonałość przepisów w tym zakresie działa przy tym na korzyść kontrolowanych – ze względu na brak stosownych regulacji, brak współpracy z kontrolującym nie może być karany.

Jeśli decydujemy się na poddanie kontroli, koniecznie sprawdźmy jego tożsamość. Pamiętajmy, że nagłaśniane w mediach kontrole mogą być pretekstem dla oszustów, podszywających się pod pracowników Poczty Polskiej. Dlatego jeszcze przed wpuszczeniem kontrolera do lokalu poprośmy o okazanie stosownego upoważnienia. Powinno ono zawierać: dane osobowe (imię i nazwisko) oraz zdjęcie kontrolera, pieczęć, podpis upoważniającego, pieczątkę Centrum Obsługi Finansowej oraz, na odwrocie, datę ważności upoważnienia. W przypadku wątpliwości co do autentyczności okazanej legitymacji należy zachować szczególną ostrożność oraz poprosić o okazanie dowodu osobistego.

Jeżeli w toku kontroli okaże się, że użytkownik korzysta z niezarejestrowanego sprzętu, najpewniej zostanie obciążony opłatą w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. W takim wypadku przysługuje mu odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności. Użytkownicy mogą kwestionować w szczególności podstawy oraz sposób ustalenia opłaty. Poza tym, w wyjątkowych sytuacjach, jeśli przemawiają za tym względy społeczne lub przypadki losowe, możliwe jest również zawnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie opłat lub rozłożenie ich na raty.

Weronika Herbet Homenda - prawnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, specjalistka prawa konkurencji i konsumentów