O zawetowanie nowelizacji ustawy medialnej zaapelował w poniedziałek do prezydenta Andrzeja Dudy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysław Rosati. Jak zaznaczył, przebieg prac i materia tych przepisów stanowią "przykład odejścia od reguł stanowienia prawa".

"W tych okolicznościach apeluję do Pana Prezydenta o (...) zgłoszenie weta do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną Lex TVN)" - głosi pismo prezesa NRA przekazane PAP.

Jak zaznaczył w nim mec. Rosati, "taka decyzja nie będzie przejawem ulegania jakiejkolwiek opcji politycznej lub czynnikom zewnętrznym, ale dowodem na to, że Prezydent RP ‒ zgodnie ze swoją rolą ‒ stoi na straży praw i wolności obywatelskich oraz ‒ przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych ‒ dba o właściwy poziom legislacji wymagany w demokratycznym państwie prawnym".

Zdaniem prezesa NRA, "sposób przyjęcia ustawy, który nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu RP, stanowi wyraz braku poszanowania dla przepisów ujętych w art. 2 Konstytucji RP, które zawierają m.in. zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa". "Jej istotą jest lojalność państwa wobec jednostki czy wszelkich podmiotów, którym w Polsce przysługują prawa lub wolności. Zasada ta oznacza przede wszystkim potrzebę ochrony i respektowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku" - dodał.

"Przyjęta przez Sejm ustawa nosi także cechy arbitralności, gdy odnosi się w bezpośredni sposób do sfery wolności szczególnie chronionej przez Konstytucję RP, tj. wolności środków społecznego przekazu, o której mowa w art. 14 ustawy zasadniczej oraz wolności wyrażania swoich poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, o czym stanowi art. 54 Konstytucji RP" - wskazał prezes NRA.

Ponadto - w jego ocenie - uchwalona przez Sejm ustawa "narusza także konstytucyjnie chronioną sferę wolności działalności gospodarczej". "Zauważyć należy, że jej ograniczenie jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny" - podkreślił mec. Rosati.

W piątek Sejm wypowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, mającą na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Nowelizacja trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W niedzielę w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.

autor: Marcin Jabłoński