Wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami przewiduje nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych przyjęta w czwartek przez Sejm.

Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie opozycji, oprócz dwóch posłanek z KO (Iwona Śledzińska-Katarasińska i Małgorzata Tracz), które zagłosowały przeciw.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Podczas zadawania pytań Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO) przypomniała, że w środę izba debatowała nad projektem noweli o opłatach abonamentowych. "A dzisiaj mamy przyjąć ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i drugą o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. No cud absolutny, pod osłoną nocy jak to zwykle bywa w praktyce PiS. Do tej pory mogliśmy powiedzieć, że pan Kurski dostaje 2 mld zł na kłamstwa, łajdactwa i jakieś szemrane występy. A teraz wiemy, że dostaje także na stanowiska, na kolejne posady, bo tą oto zmianą rozszerzono zarządy spółek w nieskończoność" - mówiła.

Nawiązała w ten sposób do wprowadzonej podczas środowej komisji poprawki, w wyniku której ma miejsce zniesienie ograniczenia liczby członków zarządu spółki do trzech. Mają tu więc obowiązywać rozwiązania z kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Grzegorza Brauna z Konfederacji dosypywanie "pieniędzy polskich obywateli do tego żłobu, w którym żywią się łebscy ludzie, zagraniczne firmy producenckie to jest skandal, hańba, abominacja".

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) podkreśliła, że podczas środowej komisji kultury składający wspomnianą poprawkę poseł PiS Andrzej Sośnierz "kompletnie nie wiedział jaką poprawkę składa". "Okazuje się, że chodzi wam tylko i wyłącznie o to, aby w zarządach spółek było nie trzech-czterech prezesów czy wiceprezesów, tylko 10, 100, a może i 1000. Czy państwo zdajecie sobie sprawę, że głosujecie dzisiaj nad ustawą, która w ogóle nie wpłynęła do Sejmu, która w ogóle nie była procedowana. Czy misją publiczną jest szkalowanie ludzi, atakowanie opozycji, (...) czy to jest ta misja publiczna i na tę misję publiczną ma iść 2 mld naszych pieniędzy" - mówiła posłanka.

Uzasadniając projekt ustawy jego wnioskodawcy wskazali, że "potrzeba wydania projektowanej ustawy wynika z braku adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce".

W nowelizacji czytamy, że "w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych: w latach 2018 i 2019, a nie zrekompensowanych na podstawie art. 11a, w roku 2020 – wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej".

Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych ma wynieść 1 mld 950 mln zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do 15 marca 2020 r. łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, zaokrągloną do 1 tys. zł na zasadach ogólnych, dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, "kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji".

We wniosku do ministra właściwego ds. budżetu o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych, KRRiT ma wskazać "wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, jakie mają być przekazane poszczególnym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji, numery rachunków papierów wartościowych tych jednostek oraz nazwy podmiotów prowadzących te rachunki papierów wartościowych i ich kody uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A".

W noweli wskazano również, że jednostki publicznej radiofonii i telewizji w projektach kart powinności na lata 2020–2024 uwzględniają w każdym roku objętym tą kartą wysokość przychodów ze środków publicznych na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 oraz rekompensaty określonej w art. 11b ustawy zmienianej w art. 2.

W myśl nowelizacji jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nie później niż do 15 kwietnia 2020 r., opracowują i przekazują Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji projekty zmienionych planów programowo-finansowych na rok 2020, uwzględniające wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych ustaloną dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji w uchwale i prognozowane w związku z tym przychody.

Analogiczny mechanizm, bazujący na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano w 2019 r. wprowadzając rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Media publiczne dostały wtedy z budżetu 1,26 mld zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.