Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców. Przepisy dotyczące wakacji kredytowych mają zacząć obowiązywać od 1 maja 2024 roku. Z wakacji kredytowych 2024 będą mogły skorzystać osoby, które spełnią odpowiednie kryteria.

Jakie będą zasady i warunki wakacji kredytowych 2024?

Zgodnie z projektem ustawy, z wakacji kredytowych 2024 będzie można skorzystać:

  • od 1 maja do 30 czerwca,
  • w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale.

Każda z zawieszonych rat będzie przechodzić na koniec okresu spłaty wydłużając okres kredytowania.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Z wakacji kredytowych 2024 będą mogły skorzystać osoby posiadające kredyt hipoteczny w złotych polskich. Wyjątek stanowią zapisy dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego będzie można otrzymać wsparcie także na spłatę kredytu walutowego.

Kredytobiorca starający się o przyznanie wakacji kredytowych 2024 będzie musiał spełnić również inne wymagania:

  • posiadanie kredytu zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • nieposiadanie kredytu, którego wartość przekracza 1.2 mln zł,
  • ponoszenie wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku), przy czym kredytobiorca może być zwolniony z tego wymogu, jeżeli utrzymuje co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek),
  • zawarcie umowy kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku.

Co zmieni się w odniesieniu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Projekt ustawy przewiduje również zmiany dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest to mechanizm, który zapewnia pomoc kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Z pomocy Funduszu mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem w złotych polskich, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kredytobiorca może otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie przez 36 miesięcy. Łącznie jest to kwota 72 tys. zł. Projekt ustawy przewiduje podniesienie kwoty do 3 tys. zł miesięcznie oraz wydłużenie okresu pomocy do 40 miesięcy. Przedłużeniu do 200 rat ma ulec również okres zwrotu wsparcia lub pożyczki. Maksymalne wsparcie z Funduszu wyniesie 120 tys. zł.

Projekt przewiduje również zwiększenie kwoty dochodu umożliwiającego uzyskanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Ze wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie można skorzystać jeśli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1.940 zł, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1.500 zł, pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa.

Kiedy nowe przepisy dotyczące wakacji kredytowych 2024 roku wejdą w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2024 roku.