Choć osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, to dla jej otrzymania muszą one złożyć odpowiednie dokumenty. Jak wyglądają warunki, które należy spełnić?

Dla osób urodzonych przed 1969 rokiem, sam wiek nie jest wystarczającym powodem do otrzymania wcześniejszej emerytury. Mogą one ubiegać się o świadczenie, ale tylko z odpowiednimi dokumentami.

Emerytura w Polsce

Przypomnijmy, że powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby młodsze mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeżeli udowodnią, żepracowały w szkodliwych dla zdrowia warunkach lub w szczególnym charakterze.

Co konkretnie to oznacza?

Praca w warunkach szczególnych i szkodliwych dla zdrowia

Praca w szkodliwych warunkach występuje wtedy, gdy podczas wykonywania obowiązków zawodowych na pracownika oddziałują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Czynniki te:

 • mogą doprowadzić do choroby zawodowej;
 • są uciążliwenegatywnie oddziałując na samopoczucie pracownika
 • są niebezpiecznie i mogą przyczyniać się do powstawania wypadków przy pracy.

Przykładowe czynniki szkodliwe to hałas; wysoka lub niska temperatura powietrza; praca z toksycznymi lub uczulającymi substancjami, które mogą też być rakotwórcze; praca w pobliżu maszyn.

Praca w warunkach szczególnych, to m.in. praca w górnictwie i energetyce, przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu, a także praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Uwaga: Szczegółowy wykaz prac w szczególnych warunkach, który znajduje się w rozporządzeniu rady ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, obejmuje zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury oraz ewentualnej rekompensaty.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych przed 1969 rokiem

Jak czytamy na stronie ZUS-u, osoby urodzone przed 1969 rokiem, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę jeśli spełniły określone warunki:

 • Osiągnęły wiek emerytalny, który jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • Posiadają 20 lat stażu (w przypadku kobiet) lub 25 lat stażu (w przypadku mężczyzn) okresów składkowych i nieskładkowych oraz mogą to potwierdzić odpowiednią dokumentacją,
 • Posiadają wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (różny w zależności od rodzaju pracy) i mogą to potwierdzić odpowiednią dokumentacją,
 • Nie należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo za pośrednictwem ZUS złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na swoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę

Składając wniosek o wcześniejszą emeryturę należy dostarczyć do ZUS-u następujące dokumenty:

 • wniosek o emeryturę (EMP),
 • wniosek dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6),
 • dokumenty, które potwierdzą okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresy składkowe i nieskładkowe,
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.