17 kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednym z efektów ma być wyeliminowanie działań, które prowadzą do zawierania przez klientów umów niedopasowanych do ich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Misselling to oferowanie usług niedostosowanych do potrzeb i możliwości klientów, takich jak: sytuacja finansowa, pożądany czas trwania inwestycji, wiek klienta, akceptowany poziom ryzyka, poziom wiedzy o rynku finansowym. Zasadność zaprzestania takich działań zawierała już w 2014 roku opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja U, dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Zdaniem KNF bank powinien posiadać procedury postępowania zapobiegające oferowaniu produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych niedostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów, obejmujące zarówno proces sprzedaży, jak i działania marketingowe.

Wkrótce, dzięki zmianom w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, misselling zostanie zakazany prawnie, a nie tylko poprzez rekomendację nadzoru. Od 17 kwietnia 2016 roku, zaczną obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Z punktu widzenia konsumentów zmiany te wydają się zmianami na lepsze. Konsumenci powinni być lepiej chronieni przed bezprawnymi działaniami przedsiębiorców.

- Sam katalog nieuczciwych praktyk zostanie rozszerzony poprzez dodanie do niego zakazu stosowania tzw. misselingu, czyli wątpliwych pod względem prawnym i moralnym zachowań oraz procedur, nastawionych głównie na sprzedaż produktów finansowych. Efektem wprowadzanej zmiany ma być wyeliminowanie z rynku działań, które prowadzą do zawierania przez konsumentów umów niedopasowanych do ich potrzeb oraz możliwości finansowych. Do wzrostu ochrony konsumentów z pewnością przyczyni się także wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń dla niedozwolonych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców – zauważa Federacja Konsumentów.

Zgodnie z nowymi przepisami termin ten został wydłużony do trzech lat. Mimo że jest to jedynie część proponowanych zmian, to już teraz widać wyraźnie, że powinny mieć wpływ na poprawę sytuacji konsumentów.

To jednak nie koniec zmian jakie czekają nas za kilka tygodni. Po pierwsze Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie uprawniony do wydawania decyzji w sprawie zakazu stosowania w umowach tzw. niedozwolonych postanowień umownych. Będzie on również uprawniony do nakazania przedsiębiorcy usunięcia takich postanowień z umów. Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do nakazu Prezesa UOKiK, może skutkować to nałożeniem na firmę sankcji finansowej w wysokości 10% osiąganych przez nią obrotów.

Po drugie Prezes UOKiK będzie również mógł wydawać decyzje tymczasowe, co powinno ułatwić szybkie eliminowanie z rynku praktyk szkodliwych i nieuczciwych. Dodatkowo będzie uprawniony do publikowania w mediach informacji o stwierdzonych negatywnych zjawiskach, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla interesu konsumentów.

Kolejnym z wprowadzanych ułatwień ma być możliwość korzystania przez Prezesa UOKiK z tzw. „tajemniczego klienta” (mystery client). Jego działanie będzie polegało na bezpośrednim sprawdzaniu, czy przedsiębiorca w swych codziennych działaniach nie stosuje praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

Źródło: KNF, Federacja Konsumentów