Ubezpieczyciele zostali zobowiązani, by we wzorach umów dla klientów stosować czcionki, formaty i odstępy między wierszami, które pozwolą na poznanie ich treści bez konieczności użycia lupy. Chodzi o wskazanie, gdzie w OWU są najważniejsze zapisy umowy, np. dotyczące potrąceń ze składek

Ważne informacje małym druczkiem, w dodatku pomarańczowym tuszem i na małej karteczce? Nic z tego. Od 1 stycznia 2016 r. zakłady ubezpieczeń objęte są rozporządzeniem ministra finansów, które obliguje, by jasno informować, co zawiera umowa, którą klient otrzymuje do podpisu. W szczególności chodzi o szeroko stosowane ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU).

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to z reguły bardzo drobiazgowy dokument, który jest wręczany klientowi przez zawarciem umowy ubezpieczenia. Spora część klientów tego dość obszernego opracowania po prostu nie czyta, wierząc agentowi, że najważniejsze sprawy - czyli składka oraz suma i zakres ubezpieczenia - są korzystne. Do uważnej lektury OWU zniechęca klientów także dość prozaiczna rzecz - OWU są nierzadko zapisane bardzo drobną czcionką, która rzadko osiąga wielkość 8-punktową. Tymczasem nieznajomość zapisów OWU dotyczących np. ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela może skutkować niemiłym rozczarowaniem, kiedy pomimo zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, zakład odmówi lub pomniejszy należne świadczenie właśnie z powodu zapisów umowy, których klient nie doczytał.

Aby zatem skłonić ubezpieczających się do przeczytania kluczowych elementów OWU (umowy ubezpieczenia) minister finansów zobligował zakłady ubezpieczeń do wyraźnego poinformowania ubezpieczonych, jakie konkretne paragrafy lub artykuły w umowie dotyczą najważniejszych kwestii.

Jak to wygląda w praktyce? Na początku umowy ubezpieczenia (np. w OWU) znajdziemy wyraźną, dużą informację o tym, w jakim miejscu umowy znajdziemy postanowienia określające:

  • przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia
  • ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
  • koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
  • wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Przykładowa informacja może brzmieć tak: Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń opisane są w: § 14 OWU, §17 OWU, §18 OWU, §20 OWU, §24 OWU. Broszurowe zazwyczaj OWU mają tę informację tuż za okładką.

Taka informacja nie może być mikroskopijnie mała albo zapisana cytrynowym kolorem tuszu. Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że tekst informacji sporządza się w formacie nie mniejszym niż A5 na białym tle, czcionką Times New Roman, Arial lub Tahoma, w kolorze czarnym o rozmiarze nie mniejszym niż 12. Ponadto odstępy między wierszami (interlinia) musi mieć rozmiar co najmniej 1 wiersza, a cały tekst takiej informacji sporządza się w jednolitej wielkości.

Taka informacja ma, w zamyśle ministerstwa, skłonić ubezpieczających się do odszukania w OWU najważniejszych paragrafów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń (Dz.U. 2015 poz. 2189)