Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać:

- osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet

Reklama

- osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom, lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Reklama

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — warunki skorzystania

Kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów, mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

- Posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców.

- Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów

Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. to 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ile wynosi wsparcie?

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

Wsparcie polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy. Okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — pożyczka na spłatę zadłużenia

Jeżeli sprzedałeś zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś kredytu w całości, możesz wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Warto wiedzieć: Pamiętaj, aby dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym masz kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — promesa

Możesz wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. promesę. Musisz jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia lub pożyczki, powinieneś złożyć wniosek bezpośrednio do banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się. Informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekaże bank, który udzielił kredytu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – kiedy nie otrzymamy wsparcia

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

- jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika

- jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*

- jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

- za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

A także, jeżeli w dniu złożenia wniosku:

- jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy

- posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy

- masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Źródło: BGK, gov.pl