To firma musi udowodnić, że jednak nie ponosi odpowiedzialności z tytułu polisy, choć wcześniej uznał roszczenie ubezpieczonego.
Sprawa dotyczyła odszkodowania, jakie towarzystwo wypłaciło właścicielce zalanego sklepu w Zabrzu. Placówka znajduje się na parterze kamienicy, ze starą i zużytą instalacją wodociągową. To w wyniku jej uszkodzenia doszło do zalania.
Sklep i znajdujący się w nim towar były ubezpieczone. Towarzystwo zdecydowało się wypłacić właścicielce 18 tys. zł odszkodowania. Ponieważ jednak polisa opiewała na ponad 50 tys. zł, doszło do sporu, który trafił do sądu. W I instancji właścicielka uzyskała korzystny wyrok – sąd zasądził na jej rzecz „brakujące” 32 tys. zł. Jednak sąd II instancji zmienił to orzeczenie i oddalił powództwo w całości. Argumentował, że kobieta nie wykazała, iż zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w granicach wyznaczonych polisą.
Skargę kasacyjną pokrzywdzonej uwzględnił z kolei Sąd Najwyższy, który nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. Wskazał jednocześnie, że zgodnie z art. 15 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczeniowej. Przy czym uznanie takie następuje w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym stanu faktycznego zdarzenia, bądź też zawartej z uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Jest ono oświadczeniem woli zakładu ubezpieczeń. Oświadczenie to ma poważne skutki w zakresie dowodowym – podkreślił SN. Mianowicie ubezpieczony lub uprawniony z ubezpieczenia nie musi już wykazywać i udowadniać, że szkoda zaistniała. Ma jedynie wskazać kwotę, jaka w danym przypadku należy mu się z tytułu polisy. – Następuje wówczas przeniesienie ciężaru dowodu z ubezpieczonego na towarzystwo – podkreśliła sędzia Katarzyna Tyczka-Rote. W rezultacie to do tego ostatniego należy wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawartego ubezpieczenia lub też że nie w takim zakresie, jaki wskazuje ubezpieczony.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 512/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia