Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Na zarządcę komisarycznego w SKOK Kopernik został powołany Paweł Pawłowski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, poinformowała Komisja w komunikacie.

„Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Zarządcę komisarycznego ustanowiono na czas realizacji w Kasie programu postępowania naprawczego" – podała Komisja.

KNF podała, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK.

„Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Kopernik, Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu Kasy zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie"- podano także.

KNF poinformowała także, że w mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Kopernik z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Kopernik.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.