Obniżył się odsetek banków, które dokonywały zaostrzenia polityki kredytowej w poszczególnych kategoriach kredytów - wynika z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym - III kwartał 2012 roku".

"Obniżył się odsetek banków, które dokonywały zaostrzenia polityki kredytowej w poszczególnych kategoriach kredytów. Po dwóch kwartałach wzrostu marż banki dokonały złagodzenia tego warunku w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych" - napisano w raporcie z wyników ankiety.

"We wszystkich kategoriach kredytów istotnym czynnikiem, wpływającym na decyzje banków, był wzrost presji konkurencyjnej. Jednocześnie zdecydowanie zmniejszył się odsetek banków, które tłumaczyły zaostrzenie polityki kredytowej podwyższonym ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą. Po raz pierwszy od roku czynnik ten oddziaływał zdaniem banków w kierunku złagodzenia polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw" - dodano.

Celem ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej, tj. kryteriów i warunków udzielania kredytów, a także zmian popytu na kredyty w polskim systemie bankowym. Kryteria udzielania kredytów są rozumiane jako ustalone przez bank minimalne standardy zdolności kredytowej, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby uzyskać kredyt. Warunki udzielania kredytów są to cechy umowy kredytu uzgadniane przez bank i kredytobiorcę, w tym marża odsetkowa, pozaodsetkowe koszty kredytu, maksymalna kwota kredytu, wymagane zabezpieczenia i maksymalny okres kredytowania.

Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane odpowiedzi mogą nie uwzględniać stanowiska innych pionów banku niż pion kredytowy. Ankieta została przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca 2012 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83 proc.

Podsumowanie wyników ankiety:

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

- Polityka kredytowa: złagodzenie w segmencie kredytów krótkoterminowych; obniżenie marż.

- Popyt na kredyt: wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów, najsilniejszy w przypadku kredytów długoterminowych.

- Oczekiwania na III kwartał 2012 r.: nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów krótkoterminowych; wzrost popytu na kredyty, najsłabszy w przypadku kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

KREDYTY MIESZKANIOWE

- Polityka kredytowa: nieznaczne zaostrzenie kryteriów; obniżka marż, zwiększenie wymaganego zabezpieczenia i wkładu własnego.

- Popyt na kredyt: wzrost popytu.

- Oczekiwania na III kwartał 2012 r.: nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej i wzrost popytu na kredyty.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

- Polityka kredytowa: brak zmian w ujęciu netto, duże zróżnicowanie odpowiedzi; zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu.

- Popyt na kredyt: nieznaczny wzrost popytu na kredyty.

- Oczekiwania na III kwartał 2012 r.: nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej i silny wzrost popytu na kredyty.