Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, eliminujący możliwość stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego oraz dostosowujący polskie prawo do orzeczenia TSUE w sprawie wydawania nakazów zapłaty na podstawie ksiąg bankowych, złożyło w Sejmie Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu".

Jak poinformował PAP prezes SBB Arkadiusz Szcześniak, projekt nowelizacji tych dwóch artykułów kodeksu postępowania cywilnego Stowarzyszenie złożyło we wszystkich klubach parlamentarnych, licząc, że któryś z nich złoży projekt jako inicjatywę poselską.

Zaznaczył, że projekt proponuje m.in. skreślenie art. 485 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego, likwidując możliwości wydawania nakazów zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych.

"Chodzi o to, że bank sobie pisze na kartce kwotę, którą jego zdaniem klient jest winny, a klient w odpowiedzi na to ma tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu" - mówi Szcześniak.

W sprawie nakazu zapłaty zapadł nawet we wrześniu br. werdykt Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że w tym zakresie polskie przepisy nie zapewniają właściwej ochrony konsumentów. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich złożył bowiem w tej sprawie wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. "Niestety wobec przepisu umożliwiającego bezprawne licytacje nie wnioskowano o tzw. zabezpieczenie, choć ta sprawa wiąże się ze znacznie większymi stratami dla obywateli, niż zmiany kadrowe w Sądzie Najwyższym" - zaznacza Szcześniak.

Prezes SBB przypomina, że TSUE uznał, iż jest w tej sprawie nierówność praw między bankiem i konsumentem. M.in. dlatego, że konsument ponosi większość kosztów zaskarżenia nakazu, a także dlatego, że ten tryb nie daje gwarancji automatycznego badania przez sąd treści umowy pod katem jej zgodności z przepisami prawa.

"Stąd chcielibyśmy, żeby ten przepis nie mógł być stosowany, a zwłaszcza wobec kredytów hipotecznych, zarówno złotowych, jak odnoszących się do walut obcych" - mówi prezes SBB.

Druga proponowana zmiana w kpc zakłada natomiast definitywnie wyeliminowanie możliwości stosowania przez banki Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, nadal stosowanego, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

"Ustawa, która usunęła przepis o BTE w naszej ocenie nie wykonała w pełni wyroku TK. Trybunał stwierdził wyraźnie, że te przepisy nie mogą funkcjonować dłużej, niż do 1 sierpnia 2016 roku, a ustawa niestety zezwoliła, by BTE wydane wcześniej zachowywały moc również po tej dacie" - mówi Szcześniak.

Stąd SBB w kodeksie postępowania cywilnego proponuje dodać jeden artykuł, mówiący, że jeżeli wierzyciel prowadzi egzekucję na podstawie BTE opatrzonego klauzulą wykonalności, "postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone na wniosek dłużnika".

"Liczymy na to, że tę inicjatywę podejmą posłowie z różnych klubów, by to nie była sprawa polityczna" - mówi Szcześniak. Przyznaje, że na razie deklaracje poparcia mają z klubu Kukiz'15.

"Mamy nadzieję, że odpowiednia grupa 15 posłów złoży to jako projekt poselski jeszcze przed wyborami samorządowymi" - dodaje prezes SBB.

BTE to specjalne, pozasądowe prawo egzekucji, stwierdzające istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która bezpośrednio dokonała z nim czynności bankowej lub która była dłużnikiem banku. Instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego istniała w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o BTE są niezgodne z Konstytucją i tracą moc obowiązującą 1 sierpnia 2016 r. 25 września 2015 r. Sejm przyjął ustawę znoszącą instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego.