Wprowadzona zostanie obowiązkowa dematerializacja obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego, czy były one przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie. To jedna z najistotniejszych zmian szykowanych przez rząd w celu poprawy ochrony na rynku finansowym.
„Rozwiązanie to zapewni inwestorom większe bezpieczeństwo i elastyczność. Obecny system rejestracji prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest systemem najbezpieczniejszym (ewidencja jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Rejestracja w tym systemie wszystkich niepublicznych papierów dłużnych doprowadzi do tego, że rejestrować je będą jedynie podmioty najlepiej przygotowane do tego zadania, czyli domy maklerskie i banki posiadające zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dotychczas były to także podmioty, które nie są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych)” – zachwala propozycję Centrum Informacyjne Rządu. Mówiąc wprost: państwo będzie miało lepszą kontrolę nad tym, co prywatne podmioty emitują.
To za sprawą przyjętego wczoraj przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, przedłożonym przez ministra finansów. Jest on potocznie i nieco złośliwie nazywany dzieckiem afery GetBacku.
Zmiany obejmą nie tylko emisję obligacji, ale też Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Rozszerzony zostanie jej skład o przedstawicieli premiera, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ministra koordynatora służb specjalnych. Chodzi o to, by organy państwa wcześniej dowiadywały się o nieprawidłowościach. Uchwalone zostaną też ramy prawne współpracy między KNF a ABW, CBA, Krajową Administracją Skarbową, policją i UOKiK-iem. Dotychczasowe przepisy bowiem utrudniały ich współdziałanie.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów