Od 1 stycznia przyszłego roku 16 towarzystw obniży opłaty za zlikwidowanie ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). To skutek porozumień, jakie firmy zawarły z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Największym problemem dla klientów były wysokie koszty rezygnacji z polis, w pierwszych latach po podpisaniu umowy wynoszące 80 proc. czy nawet 100 proc. zgormadzonych środków. – Przez wiele miesięcy pracowaliśmy nad tym, aby przygotować wsparcie dla konsumentów, którzy posiadają polisy z elementem inwestycyjnym. Efektem tych prac są zawarte właśnie porozumienia – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. I przypomina, że w latach 2015–2016 urząd wydał 17 decyzji zobowiązujących ubezpieczycieli do obniżki opłat, które w konsekwencji zostały zmniejszone do 25, 20, a nawet 15 proc. w pierwszym roku polisowym. – Decyzje, które wtedy wydaliśmy, dotyczyły ponad 600 tys. konsumentów. Nie objęły niestety wszystkich, ze względu na przedawnienie – dodaje Marek Niechciał.

Wczorajsze porozumienia, które zainicjowała Polska Izba Ubezpieczeń, obniżają opłaty likwidacyjne tym klientom, który na wcześniejszych ugodach nie skorzystali. Chodzi o tzw. stary portfel umów zawartych przed 2014 r. i wciąż obowiązujących. Niektóre z firm ubezpieczeniowych w porozumieniach zadeklarowały nie tylko obniżenie opłat pobieranych za likwidację polis w poszczególnych latach, ale też wprowadzenie ich maksymalnej wysokości.

Szczególne rozwiązanie przewidziano dla seniorów. – Nawet tych, którzy wycofali się już z polis. Przypomnę, że osoby w podeszłym wieku były namawiane na wieloletnie polisy, pomimo tego, że był to produkt nieodpowiedni dla nich – wskazuje szef UOKIK.

Na mocy porozumienia seniorzy otrzymają zwrot środków stanowiących różnicę pomiędzy opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach i na nowych. Będą mogli wystąpić o wypłatę pieniędzy do końca 2019 r. Rozwiązanie to dotyczy klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r. i w tamtym momencie mieli co najmniej 61 lat, a rozwiązali umowę po 65. roku życia.

UOKiK podkreśla, że porozumienia z PIU i firmami ubezpieczeniowymi nie zamykają drogi do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Konsument, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem. Może także wówczas wystąpić do UOKiK lub rzecznika finansowego z wnioskiem o wyrażenie istotnego poglądu w sprawie.

Szczegółowe warunki porozumień są dostępne na stronach UOKiK, PIU i konkretnych ubezpieczycieli. Prezes UOKiK zapowiada, że będzie monitorował ich realizację.