Odbiorcy energii, którzy są niezadowoleni z poziomu obciążeń wynikających z opłat stałych mogą zmienić sposób płatności zawarty w taryfie, na dostosowany do własnych potrzeb. Urząd Regulacji Energetyki ostrzega, że nie dla każdego konsumenta będzie oznaczało to niższe koszty.

Do Prezesa URE docierają skargi odbiorców na niekontrolowany (zdaniem odbiorców) wzrost cen i stawek opłat w taryfach dla ciepła. Szczególnie bulwersuje zwracających się o interwencję do Prezesa URE odbiorców, w ich mniemaniu „stały i bardzo wysoki wzrost tych elementów taryf, które dotyczą składników opłat stałych, niezależnych od zużycia energii cieplnej, co świadczy, że koszty przedsiębiorstw ciepłowniczych nie są korygowane wraz ze zmniejszającą się sprzedażą i dowodzi 6) Ustawa z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552). rozpasaniu monopolistów”.

Podnoszony jest „problem praktyk stosowanych przez niektórych dostawców energii cieplnej, polegający na wielokrotnym podnoszeniu opłat stałych za dostarczaną energię”. Każda tego rodzaju skarga powoduje powtórną analizę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, zwłaszcza w obszarze poruszanym przez odbiorcę. W udzielanej odpowiedzi zgłaszającemu niezadowolenie odbiorcy zawsze znajduje się ustosunkowanie do zgłaszanej problematyki.

W związku z opisanymi wcześniej sygnałami odbiorców ciepła dotyczącymi niezadowolenia z poziomu obciążeń wynikających z opłat stałych, 23 lutego 2016 r., na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (URE) została opublikowana Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2016 z 22 lutego 2016 r. w sprawie upowszechnienia możliwości stosowania jednoskładnikowych cen lub stawek opłat w rozliczeniu za dostawę ciepła. W informacji Prezes URE przypomina, że stosownie do § 24 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek odbiorcy, określa w zawartej z nim umowie, obliczoną według wskazanych w ust. 2 wzorów, średnią:

1) cenę ciepła wyrażoną w zł/GJ, zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc cieplną i ceny ciepła lub stawki opłaty miesięcznej i stawki opłaty za ciepło,
2) stawkę opłaty za usługi przesyłowe zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.

Zastosowanie takiego modelu umowy mogłoby pozwolić odbiorcy na odpowiednie dostosowanie ponoszonych płat do faktycznie pobieranej ilości ciepła.

Analizując potencjalne korzyści wynikające z omawianego przepisu, niezbędnym jest uwzględnienie czynników mających wpływ na oczekiwane korzyści ale także na możliwości poniesienia strat. Koniecznym jest uwzględnienie wskaźnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej w grupie oraz współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej przez danego odbiorcę, a także udziału opłat stałych w zatwierdzonej taryfie dla ciepła.

- Przepis zawarty w § 24 rozporządzenia taryfowego dla ciepła niewątpliwie ułatwia przedsiębiorstwu energetycznemu wystawienie rachunku za dostawę ciepła, a odbiorcy korzystającemu z takiego obliczenia należności daje transparentny obraz tego rachunku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że taki sposób obliczania należności jest bodźcem do oszczędności ciepła, ponieważ w każdym przypadku mniejszy pobór ciepła niż planowana wielkość sprzedaży ciepła dla danego odbiorcy daje temu odbiorcy korzyści. Jednak jeżeli będziemy korzystać z opisanego w artykule sposobu wyznaczenia wskaźnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej, po pewnym czasie nasze oszczędności będą uwzględnione w tym wskaźniku. Planowana dostawa ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego zmniejszy się. Decydując się na skorzystanie z możliwości, jaką daje przepis zawarty w § 24 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, odbiorca powinien uwzględnić co najmniej opisane w niniejszym artykule aspekty i mieć świadomość, że w krótkim horyzoncie czasowym, mogą zdarzyć się takie warunki atmosferyczne, przy których poniesie on stratę w stosunku do rachunków wystawianych przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wszystkich składników wynikających z taryfy dla ciepła – zauważa dr Paweł Bogusławski, Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Rynku Ciepła w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE w Biuletynie URE.

Wyłączne źródło: (Biuletyn URE nr 1/2016) Wypowiedź Naczelnika Wydziału ds. Regulacji Rynku Ciepła w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE zaczerpnięta z Biuletynu URE.

Oprac. T.J.