Gwarancja najniższej ceny pozwala przedsiębiorcy negocjować z klientem rabat, gdy ten chce odstąpić od kontraktu. Jeśli jednak konsument podpisze w tym czasie umowę z innym podmiotem na bardziej atrakcyjnych warunkach, może zostać obciążony karą umowną.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

Pozwaną łączyła umowa sprzedaży energii z gwarancją najniższej ceny. W 2012 r. został zawarty aneks do tej umowy, będący następstwem przekazania przez pozwaną konkurencyjnej oferty sprzedaży. Dotychczasowy dostawca udzielił więc pozwanej rabatu, tak, by wyrównać cenę oferowaną przez konkurencyjnego sprzedawcę. Postanowiono, że umowa obowiązywać będzie do 31.12.2015 r.

Jednocześnie zmieniono ogólne warunki umów, postanawiając w punkcie 9, że w przypadku umowy w ofercie gwarancja najniższej ceny sprzedawca zobowiązuje się, w przypadku gdy odbiorca otrzyma i przekaże sprzedawcy konkurencyjną ofertę sprzedaży, sprzedawca w ciągu 30 dni udzieli rabatu tak, by wyrównać cenę konkurencji albo poinformuje o możliwości wypowiedzenia umowy bez konsekwencji finansowych dla odbiorcy.

Wypowiedzenie umowy przez odbiorcę przed upływem okresu jej obowiązywania powiązano z koniecznością zapłaty opłaty jednorazowej, obliczonej wg wzoru: ilość energii zamówionej zgodnie z umową minus ilość energii już zakupionej razy cena energii.

Odbiorca zobowiązał się do przestrzegania postanowień oferty oraz nierozwiązywania zawartej ze Sprzedawcą umowy. W przypadku zaś rozwiązania umowy, w tym okresie obowiązywania gwarancji ceny lub w przypadku uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn leżących po stronie odbiorcy odbiorca zapłaci sprzedawcy karę umowną”.

Rozwiązanie umowy z dnia 5 września 2013 roku przez pozwanego i wybór konkurencyjnej oferty uniemożliwiało powodowi – sprzedawcy energii realizację na rzecz pozwanego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zaistniały zatem podstawy dla naliczenia kary umownej. Podpisując zatem umowę z gwarancją najniższej ceny, należy uważać na zawieranie innych umów w trakcie trwania dotychczasowego kontraktu. Nawet jeśli byłaby na korzystniejszych warunkach. W przeciwnym razie czeka nas zapłacenie kary umownej jednemu z podmiotów.