Każdy prosument powinien być świadomy, że odsprzedaż energii wyprodukowanej w mikroinstalacji podlega opodatkowaniu PIT. Jednak nadal niewielu z nich wie, jak prawidłowo wystawić rachunek przedsiębiorstwu energetycznemu. Przepisy o OZE nie regulują całego procesu w sposób szczegółowy.

Jeśli konsument zdecyduje się na odsprzedaż wyprodukowanej energii do sieci musi zapłacić podatek PIT. Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają każdego rodzaju dochody, z wyłączeniem tych wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak informuje Federacja Konsumentów w swoim raporcie „Jak zostać prosumentem” aby przyjąć, że przychód ze sprzedaży energii podlega opodatkowaniu należy w pierwszej kolejności ustalić, czy daje się on zakwalifikować jako źródło przychodu wskazane w art.. art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność w zakresie wytwarzania energii w mikroinstalacji nie została przedmiotowo wyłączona spod opodatkowania, a jednocześnie nie daje się precyzyjnie zakwalifikować w kategoriach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1)-8), zatem należy taki przychód uznać za przychód z innych źródeł. Łączy się on wtedy z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy.

Czytając dalej w raporcie FK w konsekwencji prosument będzie zatem zobowiązany do rozliczenia uzyskanego przychodu i złożenia zeznania o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu. Należy to uczynić do 30 kwietnia następującego po danym roku podatkowym na formularzu PIT-3615.

Co ważne konsekwencją powyższego jest obowiązek wskazania osoby płatnika takiego podatku. Będzie on wtedy ciążył na przedsiębiorstwie energetycznym i dotyczył przede wszystkim sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania jej podatnikowi i przepisanym terminie.

Jak wystawić fakturę za energię?

Raport Federacji wskazuje jednak na spory problem fakturowaniem. Pojawia się bowiem pytanie w jaki sposób prawidłowo prosument powinien wystawić rachunek przedsiębiorstwu energetycznemu, któremu odsprzedaje nadwyżki energii wyprodukowanej w mikroinstalacji.

Jest oczywistym, że osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej nie może wystawić faktury vat. Przepisy sektorowe, to jest przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii czy przepisy ustawy prawo energetyczne, które statuują obowiązek takiego odkupu nie regulują całego procesu w sposób szczegółowy. W takiej sytuacji założyć można, że zastosowanie znajdzie Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z dyspozycją § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.). , rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera powinien zawierać co najmniej:

- imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
- datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
- określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
- ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;


Źródło: Federacja Konsumentów