Zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie – to główne zmiany w programie NFOŚiGW.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Prosument można otrzymać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji w mikroinstalacje OZE, w formie preferencyjnej pożyczki łączonej z dotacją. Fundusz zatwierdził 23 czerwca 2015roku zmiany w programie priorytetowym Prosument. W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych – informuje NFOŚiGW.

Wprowadzone zmiany pozwalają na skorzystanie z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii większej liczbie beneficjentów.

Główne zmiany w Programie Prosument

1. Zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację.

2. Na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp, do końca 2016 można otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spada do 30 proc.

3. Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 15 proc.

4. Znowelizowany program wprowadza niższe stawki dotyczące maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp).

5. Wprowadzono też zmiany w niektórych zapisach dotyczących wymagań technicznych, m.in. dotyczących kotłów na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.

6. W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z h taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

7. Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego , w których jednostki samorządu posiadają 100 proc. udziałów.

8. Podniesiono górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się starać bank. Bank będzie mógł wnioskować o dwukrotnie większą kwotę do 40 mln zł, kwota minimalna pozostała bez zmian. W programie zmieniono też zapisy odnośnie maksymalnych opłat i prowizji pobieranych przez banki.

9. W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego.

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

Źródło: Materiały prasowe NFOŚiGW