Prezydencja Rady i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia końcowego zużycia energii na poziomie UE o min. 11,7 proc. w 2030 r. w stosunku do prognoz na ten rok sporządzonych kilka lat temu, poinformował Parlament.

"Państwa członkowskie muszą wspólnie zapewnić redukcję końcowego zużycia energii o co najmniej 11,7 proc. w 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii na 2030 r. sporządzonych w 2020 r. Przekłada się to na górną granicę zużycia energii końcowej w UE na poziomie 763 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej oraz 993 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej na zużycie energii pierwotnej" – czytamy w komunikacie.

Limit zużycia dla zużycia finalnego będzie obowiązywał łącznie dla państw członkowskich, natomiast cel zużycia energii pierwotnej będzie miał charakter orientacyjny, podano także.

Zużycie energii końcowej oznacza energię zużywaną przez użytkowników końcowych, podczas gdy zużycie energii pierwotnej obejmuje również energię zużywaną do produkcji i dostarczania energii.

Rada i Parlament uzgodniły, że wszystkie państwa członkowskie przyczynią się do osiągnięcia ogólnego celu UE poprzez indykatywne krajowe wkłady i trajektorie określone przez państwa członkowskie w ich zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu (NECP, pol. KPEiK). Zaktualizowane KPEiK mają się ukazać w latach 2023 i 2024.

Wkłady krajowe

Formuła obliczania wkładów krajowych na rzecz celu (określonego w załączniku I do wniosku) będzie miała charakter indykatywny z możliwością odchylenia od niego o 2,5 proc.

Komisja obliczy, czy wszystkie składki sumują się do docelowego poziomu 11,7 proc., a jeśli nie, dokona korekty wkładów krajowych, które są niższe niż te, które byłyby przy zastosowaniu wzoru (tzw. mechanizm wypełniania luk).

Formuła opiera się m.in. na energochłonności, PKB per capita, rozwoju OZE i potencjale oszczędności energii.

Roczny cel

Rada i Parlament zgodziły się na stopniowe zwiększanie rocznego celu w zakresie oszczędności energii końcowego zużycia energii od 2024 do 2030 r. Państwa członkowskie zapewnią nowe roczne oszczędności na poziomie średnio 1,49 proc. końcowego zużycia energii w tym okresie, stopniowo osiągając 1,9 proc. rocznie w dniu 31 grudnia 2030 r.

Oprócz tego państwa członkowskie byłyby zobowiązane do corocznej renowacji co najmniej 3 proc. całkowitej powierzchni użytkowej budynków będących własnością instytucji publicznych.

Wstępne porozumienie i dyrektywa

Osiągnięte wstępne porozumienie polityczne zostanie najpierw przedłożone do zatwierdzenia Komitetowi Stałych Przedstawicieli w Radzie i parlamentarnej komisji. Następnie dyrektywa będzie musiała zostać formalnie przyjęta przez Parlament, a następnie Radę.

Pakiet "Fit for 55" ma na celu dostosowanie unijnych ram prawnych dotyczących klimatu i energii do celu neutralności klimatycznej na 2050 r. oraz celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Pakiet składa się z szeregu wzajemnie powiązanych wniosków, które albo modyfikują istniejące akty prawne, albo wprowadzają nowe inicjatywy w szeregu obszarów polityki i sektorów gospodarki.

Ponadto w ramach planu REPowerEU Komisja zaproponowała szereg dodatkowych ukierunkowanych zmian dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

(ISBnews)