Osoby ubiegające się o dodatek elektryczny w podwyższonej wysokości mogą już dołączać do wniosku zaświadczenie wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne, które potwierdzi, że zużycie prądu w ich domach przekroczyło 5 MWh. W związku z tym zmiany wymaga wzór wniosku składanego o przyznanie tego świadczenia.

Jego modyfikację przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. poz. 2433).
Co do zasady jest tak, że dodatek przysługuje w wysokości 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł dla rodzin, w których zużycie prądu w 2021 r. było wyższe niż 5 MWh. Ponieważ niektóre osoby miały problem z ustaleniem, czy mieściły się w limicie, czy go przekroczyły, w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 ze zm.) doprecyzowano, że mogą one przedstawić albo rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, albo wystawione przez tę firmę zaświadczenie, które wskaże, ile zużyły prądu.
Informacja o takiej możliwości znalazła się w nowym wzorze formularza – poza tym inne jego elementy pozostały takie same.
Wspomniana zmiana ustawy z 7 października 2022 r. została przeprowadzona w ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687). W jej art. 80 zostały uwzględnione przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia (a zacznie ono obowiązywać następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw) również podlegają rozpatrzeniu.
Ponadto wydrukowane przez gminy formularze według wzoru określonego w rozporządzeniu z 24 listopada 2022 r. mogą być stosowane do wyczerpania zapasów. Muszą być jednak skorygowane, tak aby były zgodne z nowym brzmieniem ustawy z 7 października 2022 r. (np. przez dopisanie, że do wniosku poza rozliczeniem można dołączyć zaświadczenie od przedsiębiorstwa energetycznego). ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia