Według DEP, pomoc została udzielona poprzez przyznanie lubińskiej firmie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Pucka, o którą wcześniej ubiegał się DEP. To druga skarga do KE w sprawie przyznania KGHM Polska Miedź wyłącznego prawa do eksploracji złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka.

"Będziemy konsekwentnie dochodzić swoich praw zarówno w Polsce jak i na poziomie unijnym, dlatego zdecydowaliśmy się na drugą skargę do Komisji Europejskiej. Polska jako członek Unii Europejskiej musi przestrzegać unijnego prawa i równo traktować wszystkich inwestorów" - powiedział prezes Philip Jeffcock, cytowany w komunikacie.

Zakazana prawem unijnym pomoc publiczna dla KGHM Polska Miedź polegała na przyznaniu tej spółce przez Ministra Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Pucka bez przeprowadzenia wymaganej procedury w postaci otwartego, przejrzystego, konkurencyjnego i niedyskryminującego procesu koncesyjnego, wyjaśnia spółka.

Jak podaje DEP, wartość złóż objętych przyznaną KGHM Polska Miedź koncesją została oszacowana przez Ercosplan wiodącego na świecie doradcę specjalizującego się w górnictwie soli potasowej) na 1,462 mld euro, czyli ok. 6 mld zł. Przypomina, że struktura geologiczna i prawdopodobieństwo występowania złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Pucka są znane od wczesnych lat 70-tych. Na początku 2012 roku potencjalnymi złożami zainteresował się DEP, który przeprowadził wstępne analizy studyjne dostępnej dokumentacji obszaru.

2 listopada 2012 roku Darley Energy Poland złożył wniosek koncesyjny na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Pucka. Nie było wtedy jeszcze żadnych innych oferentów na przedmiotowy obszar. Zgodnie z polskim prawem administracyjnym koncesja ta powinna zostać przyznana Darley Energy Poland przed 13 maja 2013 r. Minister Środowiska nie wydał decyzji zgodnie z polskimi przepisami, a koncesją na ten sam obszar zainteresowały się trzy inne firmy: Polski Potas, KGHM i Mineralis. Ministerstwo Środowiska poinformowało DEP o dopuszczeniu do postępowania KGHM pismem datowanym na 23 października 2013 r. Firma ta została dopuszczona do postępowania 155 dni (ok. 5 miesięcy) po terminie, w którym Darley Energy Poland powinien, zgodnie z prawem, otrzymać koncesję i prawie rok po tym jak DEP złożył swój wniosek koncesyjny, podkreśla spółka.

1 października Minister Środowiska udzielił KGHM Polska Miedź koncesji, o którą wcześniej starał się Darley Energy Poland. Resort uzasadnił decyzję o przyznaniu koncesji KGHM tym, że propozycja „w największym stopniu spełnia ww. kryteria z uwagi na zaplanowany najszerszy zakres prac geologicznych w porównaniu z wnioskami konkurencyjnymi".

"Kryterium zakresu badań nie zostało jednak ujawnione przez Ministerstwo na początku procesu koncesyjnego i było sprzeczne zarówno z obowiązującymi przepisami prawa i standardami w branży poszukiwawczej. Co więcej, oparcie się przez Ministerstwo na kryterium zakresu proponowanych prac jest sprzeczne ze zwykłą racjonalnością, gdyż wykonanie zaproponowanego przez KGHM zakresu prac nie jest, zgodnie z polskim prawem, gwarantowane czy egzekwowalne, a zatem wybór został dokonany w oparciu o licytację obietnic bez pokrycia, z pominięciem oceny zaproponowanego zakresu prac pod kątem zgodności z zasadami ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki złożami. Ponadto, przedstawienie kryteriów oceny wniosków nastąpiło w sierpniu 2014 r. – po złożeniu wniosków i zakończeniu przez Ministra całego postępowania dowodowego, blisko 2 lata po złożeniu przez DEP wniosku koncesyjnego i tylko sześć tygodni przed ogłoszeniem przez Ministerstwo Środowiska decyzji. Dlatego 17 października 2014 r. Darley Energy Poland wniósł do Ministra Środowiska o ponowne rozpatrzenie sprawy." - czytamy dalej.

Z uwagi na przedłużający się proces 11 grudnia ubiegłego roku DEP złożył w KE skargę na Polskę w sprawie dyskryminacji w procesie przyznania koncesji. Skarga jest procedowana przez Komisję Europejską.

30 grudnia ub. roku Ministerstwo Środowiska podtrzymało decyzję o przyznaniu spornej koncesji KGHM. Decyzję tę podjęto przed wejściem w życie - 1 stycznia 2015 r. - nowych przepisów Prawa geologicznego i górniczego, które zwiększają transparentność procesu koncesyjnego.

Konsekwentnie wykorzystując dostępne środki prawne, 4 lutego bieżącego roku, spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie Ministra Środowiska utrzymujące w mocy decyzję o przyznaniu spornej koncesji KGHM Polska Miedź.

25 lutego bieżącego roku w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Darley Energy Poland złożył skargę w sprawie udzielenia przez Polskę firmie KGHM Polska Miedź niedozwolonej pomocy publicznej.

"Dążeniem Darley Energy Poland jest zbadanie zasobów soli potasowych w rejonie Pucka, z zamiarem budowy kopalni, co będzie się wiązać z utworzeniem nowych miejsc pracy i zapewnieniem dodatkowych wpływów z podatków do budżetów regionalnych i centralnego. Celem firmy jest eksploracja znanych zasobach potasu i doprowadzenie do szybkiego uruchomienia ich eksploatacji" - podsumowano w komunikacie.