W dobie wzrastających cen za energię elektryczną i gaz ziemny coraz więcej Polaków zwraca uwagę, za co tak naprawdę płaci rachunki. Warto wiedzieć co się znajduje na fakturze i jak ją prawidłowo odczytywać.

Co do zasady, większość z nas opłaca rachunki za gaz czy prąd, nie przyglądając się wnikliwie pozycjom, jakie znajdują się na podsumowaniach naszych opłat w postaci faktur wysyłanych przez firmy sprzedające nam prąd czy błękitne paliwo. To oczywiste, czytamy bowiem na fakturze to, co dla nas najważniejsze – ile musimy zapłacić. Dopiero kiedy faktura wydaje nam się niezgodna z rzeczywistym zużyciem ocenianym obiektywnie przez na podstawie np. naszego pobytu poza domem, zaczynamy się wgłębiać w tajniki dokumentów wysyłanych przez sprzedawców tychże mediów.

Rodzaje faktur

Na szczęście zarówno PGNiG, czyli spółka gazowa, która dystrybuuje, ale i sprzedaje gaz większości Polaków, oraz jedna z firm energetycznych – Energa, publikują na swoich stronach dokładne opisy faktur, jakie wysyłają do klientów. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Przede wszystkim jak poprawnie odczytywać faktury, skąd się biorą opłaty nawet jeśli nie było nas wiele miesięcy w domu, oraz wiele opłat w tym zmienna i stała.

Zanim prześledzimy te faktury, warto zauważyć, że zarówno w przypadku gazu jak i prądu możemy otrzymywać różne faktury. Wynika to z posiadanych przez nas urządzeń i liczników, ich spisywania lub nie. Faktury prognozowane to najczęstszy przypadek, z jakim się spotkamy. Występują tam, gdzie nie ma np. liczników zdalnego odczytu przesyłających na bieżąco poziom zużycia danego medium do firmy go sprzedającej i dystrybuującej.

W przypadku faktur prognozowanych to sprzedawca na podstawie naszej historii zużycia gazu określa, ile tego surowca wykorzystamy w ciągu roku, bazując na poprzednich rachunkach. Następnie otrzymaną liczbę dzieli na podstawie okresu rozliczeniowego. Może to być zarówno 12 miesięcznych rat lub 6, jeśli opłacamy rachunki co 2 miesiące.

A co jeśli wykorzystamy więcej gazu lub mniej? Firma wysyła do nas w następnej fakturze dodatkowe rozliczenie. Jeżeli jest nadwyżka, idzie na poczet przyszłych opłat. W przypadku niedopłaty przed uiszczeniem następnego rachunku musimy także ją wpłacić.

Jeżeli w budynkach są zamontowane odpowiednie liczniki, zamiast prognozowanej, wystarczy faktura rozliczeniowa. Wtedy opłacamy faktyczne zużycie miesiąc po miesiącu.

Jak prawidłowo odczytywać fakturę za gaz i co się na niej znajduje? Prześledźmy to na przykładzie faktury PGNiG

Na fakturze za gaz przede wszystkim znajdziemy:

Numer konta

Jest to twój indywidualny numer rachunku dedykowany wpłatom za otrzymane faktury.

Numer Klienta

To indywidualny numer przypisany każdemu Klientowi. Służy do identyfikacji w kontaktach z nami.

Adres punktu poboru

Miejsce, gdzie pobierasz paliwo gazowe. Pod adresem podany jest numer gazomierza.

Taryfa

Oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą jesteś rozliczany (grupy od W-1.1 do W-4). Kwalifikacja do grupy taryfowej zależy od miejsca odbioru paliwa gazowego — według operatora sieci, z której następuje pobór, rodzaju pobieranego paliwa gazowego (gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan-butan — powietrze lub gaz propan-butan — rozprężony) I rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego.

Wielkość zużycia

Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym.

Cena za paliwo gazowe

Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego.

Abonament

Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjesz. Zawiera koszty związane z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem należności, prawidłowością rozliczeń itp.

Opłata dystrybucyjna stała

Są to koszty eksploatacji, monitorowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od zużycia.

Opłata dystrybucyjna zmienna

Jest to opłata za dostarczenie paliwa gazowego o właściwych parametrach jakościowych i w określonych ilościach, naliczana proporcjonalnie do zużycia.

Kwota do zapłaty oraz termin płatności

Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić. Pamiętaj, że za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nasz rachunek.

Jak prawidłowo odczytywać fakturę za prąd i co się na niej znajduje? Prześledźmy to na przykładzie faktury z firmy Energa.

Na fakturze za prąd znajdują się:

Dane odczytowe — informują o ilości pobranej energii elektrycznej we wskazanym na fakturze okresie (od – do).

Rozliczenie dystrybucji energii elektrycznej – opłaty naliczane są zgodnie z taryfą Twojego operatora

Dzielimy je na:
- opłaty stałe – niezależne od zużycia energii elektrycznej – opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata sieciowa stała.
- opłaty zmienne – zależne od ilości zużytej energii elektrycznej – opłata sieciowa zmienna, opłata jakościowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna, opłata mocowa
Na koniec nalicza się podatek VAT od całości.


Na fakturze za prąd znajdziemy ponadto:
- Numer Klienta
- PPE, czyli Punkt Poboru Energii.
- Numer PPE – jest to indywidualny numer identyfikujący punkt poboru energii.
- Adres PPE – jest to miejsce, gdzie dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. W przypadku gdy pod jednym adresem jest więcej urządzeń pomiarowych, mają one odrębne numery PPE.
- Moc umowna – moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy dystrybucyjnej.
- Grupa taryfowa – określa, według jakich stawek rozliczana jest energia elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii elektrycznej.
Energia czynna – określa ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze doby (strefie). Rozliczenie może odbywać się z podziałem na strefy lub bez- całodobowo.
Numer licznika.
Zużycie – stanowi iloczyn wielkości mnożnej oraz różnicy pomiędzy wskazaniem bieżącym i poprzednim.
Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej. W tym przypadku występują aż kilka takich pozycji:

- opłata abonamentowa – odzwierciedla koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą. Jej wysokość zależy od: grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego (jednomiesięczny lub dwumiesięczny), sposobu odczytu licznika (zdalny lub fizyczny).
- opłata sieciowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych. Dla taryf G1x – jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego) oraz wybranej grupy taryfowej. W pozostałych taryfach – uzależniona jest od zamówionej mocy umownej.
- opłata sieciowa zmienna – odzwierciedla koszty dystrybucji energii za pomocą sieci elektroenergetycznej. Jest zależna od ilości pobranej energii.
- opłata jakościowa – odzwierciedla koszty utrzymania odpowiednich standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Jest zależna od ilości pobranej energii.
- opłata OZE – związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jest zależna od ilości pobranej energii.
- opłata kogeneracyjna – wspiera wytwarzanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to proces, w którym jednocześnie wytwarza się ciepło i prąd. Jest zależna od ilości pobranej energii.
- opłata przejściowa – opłata związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki. Jest niezwiązana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Dla taryf G1x jej wysokość zależy od wielkości zużycia rocznego. W pozostałych taryfach uzależniona jest od zamówionej mocy umownej.
- opłata mocowa – opłata ta wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii, którzy zobowiązani są do utrzymywania dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz podmiotów, które zobowiązały się do obniżenia poboru mocy na polecenie operatora systemu przesyłowego.


Źródło: Energa, PGNiG