Sejmowa komisja gospodarki przyjęła projekt ustawy o obowiązku etykietowania produktów wykorzystujących energię. Zgodnie z nowym prawem, konsument ma być lepiej informowany o zużyciu energii przez dane urządzenie.

Na początku lipca komisja gospodarki skierowała do prac w podkomisji projekt nowego prawa dotyczącego tzw. etykietowania. Podkomisja wprowadziła do projektu poprawki legislacyjno-redakcyjne oraz zarekomendowała komisji przyjęcie projektu.

We wtorek rządowy projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty został przyjęty przez posłów z komisji gospodarki. Posłem sprawozdawcą będzie Tomasz Piotr Nowak z PO. MSZ ma zaopiniować projekt do 30 sierpnia.

Jak podkreślał w lipcu wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, "projekt ma za zadanie stworzyć ramy prawne dla skutecznego funkcjonowania mechanizmu etykietowania produktów wykorzystujących energię". Chodzi również o rozszerzenie listy produktów, które będą wymagały takich etykiet.

Etykietą będzie nalepka lub tabliczka zawierająca informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez dany produkt wykorzystujący energię.

Jak podkreśliło Ministerstwo Gospodarki, konsekwencją nowego prawa ma być zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie efektywności energetycznej produktów. Według rządu nowe przepisy przyczynią się także do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przez stymulowanie ich do podejmowania działań na rzecz ograniczenia zużycia energii.

Producenci i dystrybutorzy będą zmuszeni zamieszczać na produktach informacje o zużyciu energii. Wprowadzony też będzie obowiązek informowania o klasie energetycznej produktów wykorzystywanych w reklamie - w prasie, telewizji czy w internecie.

Zastosowanie nowych przepisów przez producentów i dystrybutorów będzie monitorował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Funkcje kontrolne powierzone będą wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ustawa będzie w pełni implementowała postanowienia dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010, mówiącej o wskazaniu na etykietach informacji o produkcie oraz na temat zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

W polskim prawodawstwie kwestie etykietowania są obecnie uregulowane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne.