Informację o stanie rachunku OFE może przekazać listem lub drogą elektroniczną - klient sam może wybrać odpowiadającą mu formę.
Dostałem list z otwartego funduszu emerytalnego (OFE), w którym zawarta jest wiadomość, że zarządzające funduszem towarzystwo otrzymało zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na nową formę przesyłania informacji o stanie rachunku. Będą one kierowane na moje prywatne konto online. Zdziwiłem się, bo nigdy nie wyrażałem zgody na tę formę komunikacji. Roczną informację o środkach zgromadzonych w OFE otrzymywałem tradycyjną pocztą – pisze pan Mariusz. – Czy towarzystwo mogło odgórnie podjąć decyzję o stosowaniu komunikacji online? Czy mogę nie zgodzić się na opisywaną zmianę – pyta pan Michał.
OFE ma obowiązek przesyłać każdej osobie gromadzącej środki na emeryturę w danym funduszu informację o stanie rachunku. Dzięki temu może się ona dowiedzieć, ile posiada w OFE jednostek rozrachunkowych, jaka jest ich wartość oraz czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE wszystkie należne składki. Ponadto taka informacja zawiera dane o stopie zwrotu osiągniętej przez OFE, zasadach polityki inwestycyjnej, celach inwestycyjnych funduszu oraz towarzyszącym im ryzyku, a także opłatach i kosztach członkostwa w OFE. Informacja musi trafiać do członka OFE w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Jeśli chodzi o formę jej przekazywania, to może to być tradycyjny list przesyłany pocztą albo forma elektroniczna, czyli mejl lub konto online danego członka prowadzone przez OFE. W tym ostatnim przypadku polega to na tym, że klient loguje się na konto za pośrednictwem strony internetowej OFE, analogicznie jak ma to miejsce przy korzystaniu z bankowości elektronicznej lub e-sklepu. Przepisy ustawowe nie wskazują, która opcja jest domyślna. Każdy fundusz decyduje o tym w swoim statucie, który jest aktem obowiązującym członka OFE. To więc w tym dokumencie należy szukać informacji o tym, w jaki sposób dany fundusz wykonuje obowiązki informacyjne. Może się więc zdarzyć tak, jak w przypadku czytelnika, że OFE, którego jest członkiem, zdecydowało, iż domyślna będzie opcja przekazywania informacji właśnie poprzez konto online. – Przepisy prawa nie zabraniają takich praktyk. Istotne jest, że klient ma możliwość wyboru, czy chce otrzymywać informacje drogą elektroniczną czy tradycyjną – tłumaczy Maciej Krzysztoszek z departamentu komunikacji społecznej w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucja ta kontroluje działalność OFE.
Odpowiadając na pytanie pana Michała, trzeba więc podkreślić, że może on nie zgodzić się na otrzymywanie informacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji powinien skontaktować się z OFE i złożyć wniosek o przesyłanie informacji tradycyjnym listem.
Na marginesie warto dodać, że na ustanowienie przez OFE jako domyślnej opcji przekazywania informacji o stanie rachunku drogą elektroniczną nie jest konieczna zgoda KNF. Aprobata jest natomiast potrzebna, jeśli chodzi o modyfikację statutu. Powołanie się przez OFE na zgodę KNF, o czym wspomniał nasz czytelnik, wynika z tego, że fundusz musiał zmienić właśnie swój statut w zakresie zapisów o sposobie przekazywania członkom informacji o ich środkach finansowych zgromadzonych w OFE.
Podstawa prawna
Art. 191 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 291 ze zm.). Statut otwartego funduszu emerytalnego.