Informację o stanie rachunku OFE może przekazać listem lub drogą elektroniczną - klient sam może wybrać odpowiadającą mu formę.
Dostałem list z otwartego funduszu emerytalnego (OFE), w którym zawarta jest wiadomość, że zarządzające funduszem towarzystwo otrzymało zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na nową formę przesyłania informacji o stanie rachunku. Będą one kierowane na moje prywatne konto online. Zdziwiłem się, bo nigdy nie wyrażałem zgody na tę formę komunikacji. Roczną informację o środkach zgromadzonych w OFE otrzymywałem tradycyjną pocztą – pisze pan Mariusz. – Czy towarzystwo mogło odgórnie podjąć decyzję o stosowaniu komunikacji online? Czy mogę nie zgodzić się na opisywaną zmianę – pyta pan Michał.
OFE ma obowiązek przesyłać każdej osobie gromadzącej środki na emeryturę w danym funduszu informację o stanie rachunku. Dzięki temu może się ona dowiedzieć, ile posiada w OFE jednostek rozrachunkowych, jaka jest ich wartość oraz czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE wszystkie należne składki. Ponadto taka informacja zawiera dane o stopie zwrotu osiągniętej przez OFE, zasadach polityki inwestycyjnej, celach inwestycyjnych funduszu oraz towarzyszącym im ryzyku, a także opłatach i kosztach członkostwa w OFE. Informacja musi trafiać do członka OFE w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż raz na rok.