Przepisy wprowadzające tzw. wakacje od składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców zostały tak skonstruowane, że skorzystanie z ulgi po raz pierwszy będzie możliwe dopiero w ostatnim miesiącu bieżącego roku.

Ustalenie tej kwestii jest już możliwe, bowiem w ubiegłym tygodniu ustawa z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje nowe odciążenie najmniejszych firm, została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 863. Dzięki temu wiemy już, kiedy wejdzie w życie, a tym samym, kiedy będzie możliwe złożenie pierwszego wniosku o ulgę składkową.

W związku z tym, że ustawa została opublikowana w urzędowym publikatorze 12 czerwca br., wejdzie ona w życie 1 listopada 2024 r. Wynika to stąd, że zgodnie z treścią tej nowelizacji terminem jej wejścia w życie jest pierwszy dzień miesiąca następującego po upływie czterech miesięcy od dnia ogłoszenia (jedynie art. 8, który dotyczy zamówień dokonywanych przez ZUS w związku z realizacją nowych regulacji, wszedł w życie już następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw). Owe cztery miesiące upływają dokładnie 12 października, a pierwszy dzień miesiąca następującego po tej dacie to 1 listopada.

W związku z takim określeniem terminu wejścia w życie przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z urlopu od składek w listopadzie. Ustawa mówi bowiem wyraźnie, że płatnik składek musi złożyć wniosek o zwolnienie z ich opłacania w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma zostać objęty zwolnieniem. Wniosek złożony 1 listopada będzie więc już spóźniony i jako taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

W efekcie przyjęcia opisanych regulacji pierwszy wniosek o urlop od składek ZUS będzie można złożyć w listopadzie, a samo zwolnienie obejmie już grudzień. Jednocześnie jest to jedyna możliwość na skorzystanie z ulgi w tym roku. Nowelizacja ustawy systemowej przewiduje bowiem, że zwolnienie to przysługuje wyłącznie za jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by urlop od ZUS-owskich danin potrwał łącznie dwa miesiące. Wystarczy złożyć dwa następujące po sobie wnioski, odpowiednio w listopadzie i grudniu br., wskazując na zamiar skorzystania ze zwolnienia w grudniu 2024 r. i styczniu 2025 r.

Nowa regulacja jest adresowana tylko do najmniejszych firm (tj. tych, które m.in. zgłaszają do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych). Przewidziane w niej zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców (emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe). Ulga nie obejmie składki zdrowotnej. Za czas wolnego składki opłaci budżet państwa. ©℗