Trzeba pamiętać o pewnych odrębnościach. Płatnik nie powinien w tym przypadku uzupełniać wynagrodzenia, nawet gdy pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę za granicą stosuje się ogólne zasady przewidziane dla pracowników, ale z uwzględnieniem pewnych odstępstw, które wiążą się ze specyfiką ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób.

Zgodnie z art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2780; dalej: ustawa zasiłkowa) podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu pracownikowi tworzy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej, to podstawę wymiaru zasiłku ustala się z faktycznego okresu zatrudnienia, za pełne miesiące kalendarzowe. Wynagrodzeniem jest tu przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, tj. zwykle 13,71 proc. łącznie (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

Zmodyfikowane reguły

Jednak w przypadku pracowników wykonujących pracę za granicą nie zawsze podstawą wymiaru składek jest ich faktyczny przychód. Część wynagrodzenia delegowanego jest bowiem zwolniona ze składek. Wyłączona z podstawy składkowej jest część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne miesięczne prognozowane na dany rok kalendarzowy wynagrodzenie w gospodarce, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców ‒ w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej (par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 728). Tak ustalony miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być jednak niższy od kwoty tego przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli faktyczny przychód pracownika jest wyższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, to przy ustalaniu kwoty, która zostanie wykazana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przychód pracownika jest pomniejszany o równowartość urzędowych diet przysługujących z tytułu zagranicznych podróży służbowych, za każdy dzień pobytu. Tak ustalony miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 r. jest to 7824 zł). Minimalna podstawa wymiaru składek jest w każdym przypadku równa pełnej kwocie przeciętnego wynagrodzenia i nie jest zmniejszana proporcjonalnie do okresu przebywania za granicą, jeżeli pracownik przebywał za granicą tylko przez część miesiąca, ani za okres, za który nie otrzymywał wynagrodzenia, np. w związku z pobieraniem przez część miesiąca zasiłku.

Natomiast jeżeli miesięczny przychód pracownika nie przewyższa przeciętnego wynagrodzenia, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wykonującego pracę za granicą stanowi jego faktyczny przychód (bez pomniejszania o równowartość diet). Aby ustalić, czy przychód pracownika jest wyższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, czy też nie przewyższa tej kwoty, bierzemy pod uwagę łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu, a więc zarówno za pracę za granicą, jak i za pracę w Polsce ‒ jeżeli pracownik w tym samym miesiącu wykonywał pracę w Polsce i za granicą.

Właśnie ze względu na szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących pracę za granicą podstawę wymiaru przysługujących tym pracownikom zasiłków wyznacza się według zmodyfikowanych reguł. Podsumował je ZUS w swoim „Komentarzu do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ‒ wybrane zagadnienia”, który stanowi załącznik do wytycznych nr 994800/0200/16/2023 członka zarządu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa ZUS:

  • wypłacone pracownikowi w danym miesiącu, łącznie z wynagrodzeniem „podstawowym” za ten miesiąc, składniki wynagrodzenia przysługujące za inny miesiąc (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypłacone za dwa ostatnie miesiące, podwyżka miesięcznego wynagrodzenia wypłacona z okresem wstecznym) są traktowane tak jak wynagrodzenie za miesiąc, za który jest wypłacone „podstawowe” wynagrodzenie miesięczne;
  • składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc (np. kwartał, rok) są traktowane tak jak składniki przysługujące za okresy miesięczne i są uwzględniane łącznie z „podstawowym” wynagrodzeniem za dany miesiąc;
  • nie wyłącza się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres pobierania zasiłków;
  • nie wyłącza się składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi do określonego terminu;
  • nie uzupełnia się wynagrodzenia w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

Te specyficzne reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników delegowanych dotyczą wszystkich przypadków, a więc zarówno takich, gdy miesięczny przychód pracownika jest wyższy niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, jak i tych, kiedy miesięczny przychód pracownika nie przewyższa tej kwoty. [przykłady 1 i 2]

przykład 1

Poniżej przeciętnego wynagrodzenia…

Pracownik zatrudniony od 2 kwietnia 2024 r., który wykonuje pracę w Niemczech, zachorował 21 maja 2024 r. Na przychód pracownika za kwiecień, w przeliczeniu na złote, składało się:

• wynagrodzenie zasadnicze 5500 zł,

• premia miesięczna 1900 zł,

świadczenie z tytułu zakwaterowania pracownika w kwocie 1200 zł miesięcznie.

Łączny przychód wyniósł 8600 zł.

Kwota przychodu pomniejszona o równowartość diet była niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącego 7824 zł).

Podstawa wymiaru składek za kwiecień wyniosła 8600 zł, a w konsekwencji podstawa wymiaru zasiłku za wrzesień wynosi 7420,94 zł [8600 zł ‒ (13,71 proc. x 8600 zł)].

przykład 2

…i powyżej

Pracownik delegowany ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej stawce, płatnego ostatniego dnia każdego miesiąca oraz premii miesięcznej z terminem płatności 10. dnia miesiąca następnego. Pracownik jest zatrudniony od 1 lutego 2024 r., a zachorował 25 maja. Otrzymał:

• w lutym – wynagrodzenie zasadnicze za luty,

• w marcu – premię miesięczną za luty i pensję za marzec,

• w kwietniu ‒ premię za marzec i wynagrodzenie za kwiecień.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem oskładkowanego wynagrodzenia za okres od lutego do kwietnia 2024 r. Premia miesięczna wypłacana w następnym miesiącu podlega uwzględnieniu jako przychód za miesiąc, w którym została wypłacona. To oznacza, że premia za kwiecień wypłacona w maju nie zostanie uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego za okres nieobecności w maju.

przykład 3

Składnik kwartalny

Pracownik, który wykonuje pracę za granicą, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej kwocie oraz do premii kwartalnej. Wynagrodzenie zasadnicze jest mu wypłacane w terminie do 28. dnia każdego miesiąca, a premia kwartalna ‒ do ostatniego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału kalendarzowego. Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2024 r. Jeśli pracownik zachoruje w lipcu 2024 r., to do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego trzeba będzie przyjąć wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu za okres od marca do czerwca. W tym czasie pracownik otrzymał:

• w marcu – wynagrodzenie zasadnicze za marzec,

• w kwietniu – wynagrodzenie zasadnicze za kwiecień,

• w maju – wynagrodzenie zasadnicze za maj,

• w czerwcu – wynagrodzenie zasadnicze za czerwiec oraz premię kwartalną za II kwartał.

Premia kwartalna wypłacona w czerwcu jest uwzględniana jako przychód za ten miesiąc. ©℗

Zasada przyjmowania do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia wypłaconego „w danym miesiącu” dotyczy nie tylko składników miesięcznych, lecz także przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc (kwartalne, roczne). Składniki te są doliczane do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiła ich wypłata. [przykład 3] ©℗

Gdy obliczamy podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę za granicą nie stosujemy zasady dotyczącej uzupełniania wynagrodzenia:

  • jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy,
  • dy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia.

Aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku przyjmiemy więc przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania. Dotyczy to zarówno przypadków, w których miesięczny przychód pracownika przewyższa kwotę przeciętnego wynagrodzenia, jak i gdy nie przekracza tej kwoty.

To samo odnosi się do sytuacji, gdy pracownik przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część miesiąca za granicą. Wtedy też nie ma możliwości uzupełnienia ani części wynagrodzenia otrzymanego za pracę w kraju, ani części wynagrodzenia otrzymanego za pracę za granicą. [przykład 4] ©℗

przykład 4

Nieobecność płatna i niepłatna

Pracownik został zatrudniony od 1 maja 2024 r. Od 1 do 16 maja pracował w Polsce, a od 17 maja br. został oddelegowany do pracy do Niemiec. Od 28 maja do 2 czerwca był niezdolny do pracy z powodu choroby. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu od pierwszego dnia niezdolności. Ponadto w okresie pracy w Polsce pracownik miał jeden dzień usprawiedliwionej niepłatnej nieobecności. Wynagrodzenie polskie wyniosło 4695 zł, a za pracę za granicą 750 euro. Wynagrodzenia są płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Od 26 maja pracownik jest w Polsce.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikowi za sześć dni zwolnienia lekarskiego, należy obliczyć według sumy faktycznego wynagrodzenia, które pracownik otrzymał od 1 do 16 maja br. z tytułu pracy w Polsce oraz od 17 do 25 maja za pracę za granicą, bez uzupełniania. Ostatecznie podstawę stanowi przychód, który jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za maj 2024 r., po pomniejszeniu o 13,71 proc.

Załóżmy, że zagraniczny przychód, w przeliczeniu na złotówki, wyniósł 3196,80 zł (przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu; dlatego do obliczeń przyjmujemy kurs z 30 maja 2024 r., tj. 4,2624 zł).

Łączny faktyczny przychód za maj wynosi 7891,80 zł (4695 zł + 3196,80 zł). Jest on wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, dlatego cały przychód pracownika pomniejsza się o równowartość diet, przy czym dieta za dobę podróży do Niemiec wynosi 49 euro:

49 euro x 9 dni za granicą x 4,2624 zł = 1879,72 zł

7891,80 zł – 1879,72 zł = 6012,08 zł

Tak ustalona kwota przychodu jest niższa od pełnej miesięcznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia, tj. 7824 zł. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za maj i dwa dni czerwca wynosi:

7824 zł – (7824 zł x 13,71 proc.) = 6751,33 zł

Łącznie za sześć dni zwolnienia lekarskiego przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 1080,18 zł:

6751,33 zł : 30 = 225,04 zł

225,04 zł x 80 proc. = 180,03 zł

180,03 zł x 6 dni = 1080,18 zł ©℗