Pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który ma ustalone prawo do emerytury, niezależnie od tego, czy jest to świadczenie polskie, czy przyznane przez inne państwo.

Tak wskazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w odpowiedzi dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło firmy, która zatrudniła 19 marca br. pracownika z tzw. II grupą inwalidzką, czyli orzeczeniem wydanym przed 1 stycznia 1998 r., które traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Okazało się, że nowy podwładny ma prawo do częściowej emerytury, którą pobiera z Hiszpanii za pośrednictwem wydziału realizacji umów międzynarodowych ZUS. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 26a ust. 1a1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44) miesięczne dofinansowanie do pensji nie przysługuje, gdy pracownik zaliczony do lekkiego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma ustalone prawo do emerytury. Pracodawca miał jednak wątpliwości, czy ten przepis ma zastosowanie również w przypadku, gdy jest to emerytura zagraniczna.

PFRON w swojej odpowiedzi wyjaśnia, że podstawa prawna przyznania uprawnień emerytalnych nie ma znaczenia. Dlatego pracownik, który ma prawo do częściowej emerytury i umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie może być objęty subsydiami płacowymi. Fundusz podkreśla, że weryfikacja tego, czy pracownik ma ustalone prawo do emerytury, powinna nastąpić między pracodawcą, pracownikiem a stosownym organem emerytalnym. Przy czym pracodawca nie może pozyskać informacji o tym, czy zatrudniona przez niego osoba ma przyznaną emeryturę bezpośrednio z organu emerytalnego. W rezultacie to pracownik może na prośbę pracodawcy wystąpić z wnioskiem do tej instytucji o uzyskanie zaświadczenia, które potwierdzi brak uprawnień emerytalnych lub ich nabycie.

Natomiast PFRON może uzyskać od organu emerytalnego informację o ustalonym prawie do emerytury w odniesieniu do niepełnosprawnych pracowników zgłoszonych do systemu obsługi dofinansowań i refundacji. Fundusz nie ma jednak dostępu do tego rodzaju informacji z chwilą wydania decyzji przez organ emerytalny, a trzeba jeszcze uwzględnić to, że niejednokrotnie obejmuje ona swoim zakresem okres poprzedzający dzień jej wydania. Gdy więc z informacji uzyskanej przez PFRON będzie wynikało, że pracodawca pobierał dopłaty na osobę, o której mówi art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji, to będzie on zobowiązany do zwrotu dofinansowań do wynagrodzenia razem z odsetkami za czas, w którym pracownik miał ustalone prawo do emerytury. Będzie to wymagało od niego skorygowania wniosku Wn-D o wypłatę dopłaty do pensji oraz składanego razem z nim załącznika INF-D-P. ©℗