Nadchodzi waloryzacja. Od 1 marca emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia. MRPiPS wydało oficjalny komunikat. Ile wynosi wskaźnik waloryzacji w 2024 r.? Co to oznacza dla emerytów i rencistów? O ile wzrosną emerytury w 2024 r.?

Co to jest waloryzacja emerytur i rent?

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wynika to z zapisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej treścią waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonego procesu kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu, a zmiana wysokości emerytur i rent w jej ramach następuje z urzędu. Co istotne, podlega jej kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym się ją przeprowadza. Waloryzacją obejmuje są świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed terminem waloryzacji.

Co to jest wskaźnik waloryzacji emerytur i rent?

Przepisy wskazują, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Warto nadmienić, że zwiększenie o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego to, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 89 Ustawy o emeryturach i rentach, Rada Ministrów określa w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Komunikat GUS: Wskaźnik inflacji na poziomie 11,9 proc.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał 15 stycznia 2024 r. komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r., czyli tzw. inflacji emeryckiej. Ogłoszono w nim, że "średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.)".

Komunikat MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji na rok 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wydała 12 lutego 2024 r. komunikat w sprawiewskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok bieżący w którym czytamy: "Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wynosi 112,12 proc.".Oznacza to, że stawki emerytur i rent zostaną od 1 marca 2024 r. zwaloryzowane o ten wskaźnik i wzrosną o 12,12 proc.