Pracownik naszego urzędu, który został zatrudniony 1 czerwca 2023 r., stał się niezdolny do pracy 6 lutego 2024 r. Nie wypłacono jeszcze u nas dodatkowego wynagrodzenia, tzw. trzynastki. Czy w podstawie zasiłku uwzględniać trzynastkę, którą dopiero zamierzamy wypłacić?

Nie, jeśli do ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych trzynastka nie zostanie wypłacona, nie zostanie uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku. Po wypłacie trzynastki należy jednak wynagrodzenie chorobowe uzupełnić. Trzeba również zauważyć, że w opisywanej sytuacji pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe, co wynika z art. 92 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z nim za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wyżej wskazanym – pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia;
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym powyżej – pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Co ważne, zgodnie z art. 92 par. 2 k.p. wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Zatem przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) odnoszące się do obliczania zasiłku należy odnosić także do obliczania wynagrodzenia chorobowego.

1/12 składnika rocznego

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Wynika z niego, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zaś zgodnie z ust. 2, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Zatem w opisywanej sytuacji przeciętne miesięczne wynagrodzenie będzie obliczane z okresu obejmującego czerwiec 2023 r. – styczeń 2024 r., a więc pełnych miesięcy zatrudnienia.

!Jeżeli składniki wynagrodzenia nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni. Wypłata zaległego składnika nie powoduje ponownego ustalenia tej podstawy.

W obliczeniach zasiłku należy uwzględnić jednak nie tylko miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, lecz także inne składniki wynagrodzenia. Zasady ich wliczania do zasiłku zostały określone w art. 42 ustawy zasiłkowej. I tak, zgodnie z ust. 1 tego przepisu, premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei ust. 2 stanowi, że składniki kwartalne wlicza się w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast ma podstawie ust. 3 składniki roczne (a więc także tzw. trzynastkę) wlicza się w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wyrównanie później

Tak więc – zgodnie z ogólną zasadą – dla obliczenia podstawy wymiaru zasiłku należy uwzględnić 1/12 trzynastki. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zacytowane wyżej art. 42 ust. 1–3 ustawy zasiłkowej mówią o kwotach „wypłaconych”. A w opisywanej sytuacji trzynastka nie została wypłacona. W tym miejscu powinna mieć zatem zastosowanie zasada określona w art. 42 ust. 5 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nią, jeżeli składniki wynagrodzenia nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni. W opisywanej sytuacji jednak trzynastka za 2022 r. nie została wypłacona, bo pracownik dopiero w 2023 r. rozpoczął pracę u tego pracodawcy. Pracodawca wypłaca zatem wynagrodzenie chorobowe bez uwzględnienia przyszłej kwoty trzynastki. Po wypłacie trzynastki należy jednak zasiłek wyrównać.

Inna sytuacja miałaby miejsce, gdyby pracownik był zatrudniony dłużej i otrzymał trzynastkę za 2022 r. Wówczas pracodawca musiałby doliczyć do wynagrodzenia chorobowego za luty 2024 r. 1/12 trzynastki wypłaconej za 2022 r. Co ważne, po wypłacie trzynastki za 2023 r. wynagrodzenia nie należałoby przeliczać. Potwierdza to ZUS w „Komentarzu do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia” stanowiącym załącznik do wytycznych nr 994800/0200/16/2023 członka zarządu nadzorującego pion świadczeń i orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 21 sierpnia 2023 r. ZUS w pkt. 311 wyjaśnia, że wypłata premii i innych składników wynagrodzenia po ustaleniu podstawy wymiaru zasiłków nie powoduje ponownego ustalenia tej podstawy. ©℗