Zdarza się, że stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej. Można się wtedy ubiegać o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Należy spełnić kilka warunków. Opisujemy temat, wyjaśniając też, ile wynosi kwota minimalnej renty.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Dla kogo?

Dla tych, którzy utracili zdolność wykonywania jakiegokolwiek zawodu, nawet w przypadku przekwalifikowania.

Wszystkie kryteria, które trzeba spełniać, by otrzymać rentę:

– lekarz orzecznik ZUS stwierdził niezdolność do pracy
– osoba ma odpowiedni do wieku okres składkowy i nieskładkowy, w którego trakcie powstała niezdolność do pracy
– całkowita niezdolność do pracy powstała w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych, lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów. Nie dotyczy osób, które mają udowodniony staż ubezpieczenie w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni)

Okresy składkowe i nieskładkowe. Szczegóły

Okresy składkowe to czas zatrudnienia lub pobierania zasiłku dla bezrobotnych bądź macierzyńskiego. Z kolei do okresów nieskładkowych wlicza się m.in. czas studiów wyższych (jeśli zostały ukończone). Także okres pobierania zasiłku chorobowego lub rehabilitacyjnego.

Osoba, która stara się rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy powinna na swoim koncie zgromadzić określoną długość stażu okresów i nieskładkowych. Wygląda to następująco. Okresy składkowy i nieskładkowy łącznie powinny wynosić co najmniej:

– 1 rok – dla osób, u których niezdolność do pracy powstała przed 20 rokiem życia
– 2 lata – dla osób, u których niezdolność do pracy powstała między 20, a 22 rokiem życia
– 3 lata – dla osób, u których niezdolność do pracy powstała między 22, a 25 rokiem życia
– 4 lata – dla osób, u których niezdolność do pracy powstała między 25, a 30 rokiem życia
– 5 lat – dla osób, u których niezdolność do pracy powstała po 30 roku życia.5 lat - dla osób, u których niezdolność do pracy powstała po 30 roku życia.

Ile wynosi minimalna renta? Jak ją obliczyć?

Aktualnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1906.13 zł. Wysokość renty można obliczyć poprzez zsumowanie:

– 24 proc. kwoty bazowej (czyli przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, które zostało pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym)

– po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (uwzględnia się pełne miesiące)

– po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (uwzględnia się pełne miesiące)

– po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (liczone od dnia złożenia wniosku, do dnia osiągnięcia 60 r.ż.).