20 listopada Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw dotyczące polityki społecznej. W śród nich wymienił emerytury stażowe, nad którymi rząd pracuje już od października bieżącego roku. Co zawiera projekt dot. emerytur stażowych?

"Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie" - wyjaśnił Morawiecki.

Emerytury stażowe w Dekalogu Polskich Spraw. Rząd pracuje od października 2023.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (emerytury stażowe) realizuje zobowiązanie rządu z 7 czerwca 2023 r., kiedy to Morawiecki podpisał porozumienie z NSZZ „Solidarność” oraz zapowiedź możliwości przejścia na emeryturę stażową zawartą w Programie PiS Bezpieczna Przyszłość Polaków. Według informacji rządowych planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2023 r. 20 listopada premier ogłosił emerytury stażowe w przyjętym Dekalogu Polskich Spraw.

Ustawa stanowi realizację deklaracji wprowadzenia do polskiego systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn.

Rozwiązania, z jednej strony, odpowiadają na uzasadnione oczekiwania społeczne, a z drugiej, uwzględniają możliwości, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny.

Emerytury stażowe. Dla kogo?

Emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Należy podkreślić, że projektowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek i wyboru dokona osoba zainteresowana, uwzględniając zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej.

Projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji, uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową.

Projekt ustawy obejmuje swoimi regulacjami ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym, a także objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Emerytura stażowa będzie przysługiwała ubezpieczonym, którzy wykażą się odpowiednio długim okresem ubezpieczeniowym – składkowym, wynoszącym w przypadku:

-kobiet – 38 lat

- oraz w przypadku mężczyzn – 43 lata.

Proponuje się, aby nabycie prawa do emerytury stażowej było uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego.