Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warta i Powszechny Zakład Ubezpieczeń – to pierwsza trójka tegorocznego rankingu „Gwiazdy Ubezpieczeń” Dziennika Gazety Prawnej

Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Zestawienie powstało na bazie audytowanych sprawozdań finansowych opublikowanych przez towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pod uwagę bierzemy kilka kluczowych wskaźników finansowych. Patrzymy zarówno na ich wartość bezwzględną, jak i na dynamikę w porównaniu z poprzednim rokiem (szczegóły metodyki w ramce). Wartości nominalne stawiają w uprzywilejowanej sytuacji duże podmioty, ale uwzględnienie zmiany procentowej sprzyja mniejszym graczom. Taka konstrukcja w najlepszej sytuacji stawia przynajmniej średniej wielkości graczy, którzy w ocenianym okresie są uczestnikami fuzji. Korzystają i na wielkości, i na dynamice.

Marek Gołębiewski, członek zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, Maciej Rapkiewicz, członek zarządów PZU SA i PZU Życie SA, Dawid Korszeń, rzecznik prasowy WARTA SA (ubezpieczenia majątkowe) / Materiały prasowe

To drugi taki ranking przygotowany przez DGP. Bierze on pod uwagę wszystkie działające na rynku firmy z krajową licencją – bez rozróżnienia na formę prawną czy segment rynku, w jakim działa zakład. Na bazie wyników ogólnych sporządziliśmy jednak również takie szczegółowe zestawienia. Wśród ubezpieczycieli majątkowych działających jako spółki akcyjne poza Wartą i PZU na podium znalazło się jeszcze miejsce dla spółki Wiener należącej do Vienna Insurance Group. Czołówka zestawienia ubezpieczycieli życiowych to PZU Życie przed Santander Allianz i Allianz Życie. Wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oprócz PZUW liderami są Agro Ubezpieczenia oraz TUW Cuprum.

Dawid Korszeń, rzecznik prasowy WARTA SA, Wioletta Macnar, prezes Santander Allianz, Paweł Pytel, wiceprezes TU Allianz Życie Polska, Maciej Rapkiewicz, członek zarządów PZU SA i PZU Życie SA (ubezpieczenia na życie) / Materiały prasowe

Jak wyglądają szczegóły zestawienia?

Krajowi ubezpieczyciele zebrali w 2022 r. 70 mld zł składek. To wynik o 4,6 proc. lepszy niż rok wcześniej. Zwycięzcą w tej kategorii okazała się Warta, która należy do liderów rynku, a jednocześnie wykazała się najwyższą wśród dużych graczy dynamiką przypisu składki, sięgającą 14 proc., co w głównej mierze zawdzięczała ekspansją na rynku indywidualnych polis komunikacyjnych.

Na kolejnych miejscach znalazły się TUW PZUW i jego główny właściciel – PZU. Pierwsza z tych firm urosła w składce w 2022 r. o 31 proc. Druga jest liderem rynku, a ponadto zanotowała dynamikę powyżej rynku.

Trudna sytuacja na rynku kapitałowym – ubiegły rok stał pod znakiem spadku cen obligacji stanowiących główny składnik inwestycji zakładów ubezpieczeń, a także akcji, drożejące nieruchomości stanowią stosunkowo niewielki składnik aktywów – przełożyła się na obniżkę łącznej sumy bilansowej branży. Aktywa towarzystw obniżyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 2 proc., do 194 mld zł. W kategorii „aktywa”, obrazującej skalę działania z innej perspektywy niż przypis składki, zwycięzcą również okazała się Warta, która wyprzedziła dwie firmy z grupy VIG – Wiener i majątkową Compensę.

Tomasz Gol, zastępca dyrektora biura ubezpieczeń TUW Cuprum, Dorota Piwońska, prezes AGRO Ubezpieczenia - TUW, Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) / Materiały prasowe

Te trzy podmioty „przeciwstawiły się” rynkowemu trendowi i zdołały aktywa powiększyć. Wiener zanotował wzrost sięgający 19 proc. W Warcie dynamika była mniejsza – wyniosła 7 proc. – ale to firma ustępująca pod względem sumy bilansowej jedynie majątkowemu i życiowemu PZU. W 2022 r. udało jej się wyprzedzić pod tym względem Allianz Życie (firma funkcjonowała wcześniej pod marką Aviva Życie).

Dekoniunktura na rynku obligacji odbiła się również na wysokości kapitałów towarzystw. Najlepiej obrazuje to pozycja „kapitał z aktualizacji wyceny”. Dla całej branży wynosiła ona na koniec ubiegłego roku 3,1 mld zł. Rok wcześniej była wyższa o 2,2 mld zł. Gdyby nie brać pod uwagę rynkowego lidera – PZU – mielibyśmy pogłębienie ujemnej pozycji z ponad 800 mln zł w 2021 r. do 3,3 mld zł na koniec 2022 r. W stronę zwiększenia kapitału działały wypracowane w 2022 r. zyski (o tym za chwilę) oraz zasilenia ze strony właścicieli. Tego typu działania dotyczyły w ubiegłym roku dziewięciu towarzystw (mowa o sytuacjach, w których wykazywany w sprawozdaniu kapitał zakładowy poszedł w górę). W sumie kapitały branży zmniejszyły się w 2022 r. o 3,5 proc., do 38,5 mld zł.

Liderzy w kategorii dotyczącej funduszy własnych wysoką pozycję zawdzięczają jednak uzyskanym rezultatom finansowym. To PZU Życie, PKO TU oraz KUKE. Każda z tych firm pod względem funduszy własnych w ubiegłym roku urosła. W PKO TU był to wzrost o niemal jedną czwartą.

Obligacyjna dekoniunktura – pomimo rosnącej skali działania w postaci przypisu składki – nie pozwoliła również branży na zwiększenie w ub.r. rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Jednak sytuacja była zróżnicowana. Część firm – te najbardziej aktywne pod względem sprzedaży – zanotowała tu wzrosty. Dotyczy to przede wszystkim czołówki w tej kategorii rankingu DGP: w Warcie i PZU rezerwy urosły o ponad 10 proc., a w PZUW o niemal jedną trzecią.

W zestawieniach dotyczących zysków wyróżniają się firmy z segmentu życiowego – nie tyle ze względu na zarobione kwoty, co z uwagi na poprawę w stosunku do poprzedniego roku, mocno obciążonego efektami pandemii i zwiększonego poziomu śmiertelności. Wynik netto branży za cały 2022 r. to 5,5 mld zł, prawie tyle samo, co rok wcześniej. Pod kreską było tyle samo towarzystw, co rok wcześniej: 10, choć tylko połowa z nich nie była w stanie osiągnąć progu rentowności ani w 2022 r., ani w 2021 r.

METODYKA

1. Pod uwagę zostały wzięte audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2022 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń (również tych aktualnie niedziałających – o ile zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dla porównań użyto danych za 2021 r. z tych samych sprawozdań.

2. Uwzględniono następujące wskaźniki (kategorie) obrazujące skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo, rentowność:

A) składka przypisana brutto;

B) aktywa razem;

C) kapitały własne;

D) wynik netto;

E) wynik techniczny (tu miała miejsce jedyna zmiana w porównaniu z poprzednią edycją, w której braliśmy pod uwagę wynik techniczny brutto – bez uwzględnienia reasekuracji);

F) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe;

G) szkody (odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej);

H) koszty (koszty akwizycji i koszty administracyjne do składki zarobionej).

3. Ogólny wynik to średnia (nieważona) punktacji w poszczególnych kategoriach.

4. W większości kategorii pod uwagę wzięto wartość bezwzględną wskaźnika według danych za 2022 r. oraz zmianę procentową w porównaniu z 2021 r. Wyjątki to wskaźniki szkód i kosztów, gdzie uwzględniono tylko wartość za 2022 r.

5. Punktację dla poszczególnych kategorii wyliczaliśmy, szeregując zakłady w kolejności od najlepszego do najgorszego. Najlepszy otrzymywał 100 pkt, drugi 99 pkt itd. Wynik konkretnej kategorii to średnia (nieważona) punktacji za wartość bezwzględną i zmianę procentową.

6. W kategoriach dotyczących wyniku technicznego i wyniku netto nie wyliczano zmiany procentowej w przypadku wykazania przez zakład ujemnego wyniku w 2022 r. bądź 2021 r. W takiej sytuacji pod uwagę brano wyłącznie wartość bezwzględną.

Na czele zestawienia zysku netto znalazł się PZU Życie, gdzie wynik poprawił się w stosunku do poprzedniego roku o niemal dwie trzecie, osiągając 900 mln zł. Zajmujące drugie miejsce Santander Allianz Życie poprawiło zysk prawie o połowę, do 131,5 mln zł. A w przypadku firmy Uniqa Życie przekroczenie poziomu 50 mln zł oznaczało dwudziestokrotną poprawę w stosunku do poprzedniego roku, gdy wynik był nieznacznie powyżej progu rentowności.

W kategorii „wynik techniczny” zestawienie liderów wygląda bardzo podobnie: liderem jest znów PZU Życie, na drugim miejscu jest Uniqa – ale tym razem towarzystwo majątkowe, a na trzecim Santander Allianz. Wszystkie firmy zanotowały kilkudziesięcioprocentową poprawę względem 2021 r.

W zestawieniu szkodowości liderami są mniejsze firmy wyspecjalizowane w określonych rodzajach ubezpieczeń: Partner, majątkowe Nationale-Nederlanden oraz Euler Hermes. Z kolei poziom kosztów działalności ubezpieczeniowej premiuje towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które nie potrzebują rozbudowanej sieci dystrybucji – w tym przypadku na podium znalazły się TUW-y Cuprum, Rejent-Life i Polski Gaz (a tuż za nimi zwycięzca całego rankingu – PZUW).

fot. materiały prasowe
Punktacja w poszczególnych kategoriach / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

________________________________________

Powiedzieli na gali

Rafał Kilinski, prezes TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych / Materiały prasowe

Per aspera ad astra, przez wysiłek do gwiazd. Siedem lat temu, gdy wystawialiśmy pierwszą polisę, mało kto wierzył w sukces naszego przedsięwzięcia. Ale ciężką pracą doszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy. Dwa lata przez planem przekroczyliśmy pułap miliarda złotych składki oraz – z czego jesteśmy szczególnie dumni jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – za rok 2022 zwróciliśmy ubezpieczonym rekordową część składki. Zwroty, w kwocie przekraczającej 1,6 mln zł, świadczą o tym, że formuła ubezpieczeń wzajemnych się sprawdza i że przynoszą one wspólne korzyści.

Dawid Korszeń, rzecznik prasowy WARTA SA / Materiały prasowe

Tytuł laureata w kategorii ubezpieczeń majątkowych jest pewnym podsumowaniem naszego stałego rozwoju, postawienia na jakość, jaką oferujemy klientom, zarówno w kategorii produktów, obsługi czy rozwoju innowacji i nowych technologii. Jesteśmy firmą z właścicielem zagranicznym; widzimy, że na tle europejski m, polski rynek ubezpieczeniowy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się pod względem wprowadzania nowych technologii. To cieszy.

Maciej Rapkiewicz, członek zarządu PZU i PZU Życie / Materiały prasowe

Cieszę się z obecności spółek z Grupy PZU na podium we wszystkich kategoriach rankingu Gwiazd Ubezpieczeń. Osiągamy bardzo dobre wyniki finansowe zarówno na poziomie Grupy, jak i głównych spółek. Jesteśmy najlepszym dowodem, że nawet będąc niekwestionowanym liderem na polskim rynku ubezpieczeń można dalej się rozwijać i przyciągać nowych klientów, wygrywając jakością oferty. Udziały w rynku są ważne, ale równie istotne są podstawy biznesu, bezpieczeństwo, przyjazne produkty, a my takie posiadamy. Nagrody dla TUW PZUW pokazują, że ciągle poszukujemy też świeżych pomysłów i mamy odwagę je realizować, odpowiadając na niezaspokojone potrzeby klientów i zagospodarowując nowe obszary. W obliczu wielkich wyzwań ostatnich lat Grupa PZU dobrze zdała test z rynkowej i społecznej odpowiedzialności. Mimo trudnego otoczenia jeszcze wzmocniliśmy naszą pozycję kapitałową. Stanowimy nowoczesny, efektywny i ambitny biznes, który wyznacza standardy na rynku ubezpieczeń. Pamiętamy przy tym o polskich korzeniach marki PZU, o jej roli w naszej gospodarce oraz budowaniu wspólnego dobrobytu. Otrzymane wyróżnienia i nasza pozycja rynkowa to zasługa i powód do dumy dla wszystkich osób, które tworzą Grupę PZU.

Marek Gołębiewski, członek zarządu Viener TU SA., Vienna Insurance Group / Materiały prasowe

Dziękujemy za nagrodę. Jest to dla nas oczywiście wyróżnienie, nagroda za wyniki Towarzystwa, za to, że jednak koncentrujemy się na kliencie, budowaniu relacji z nim, z pośrednikami; wydaje mi się, że rynek nas docenia. Dyskusja towarzysząca gali była bardzo ciekawa, starły się poglądy towarzystw ubezpieczeniowych i świata nauki. Takie podsumowanie jest cenne, wymieniamy się poglądami. Te najcenniejsze elementy, jakie zostały podkreślone, czyli rozwój ubezpieczeń na życie, zapotrzebowanie, różnorodność, to jest to, z czym mierzymy się na co dzień.

Pobierz dodatek Ranking Gwiazdy Ubezpieczeń