Nauczyciele mogą otrzymać 2500 zł na laptop. Czas na złożenie dokumentu to tylko 30 dni. Gdzie kierować wniosek i jakie dane należy w nim podać? Jakie są terminy i jak zapłacić za komputer? Podajemy najważniejsze informacje.

Laptop dla nauczyciela. Co musi znaleźć się we wniosku?

Ustawa wskazuje obowiązkowe elementy wniosku. Można go sporządzić własnoręcznie. Powinien zawierać elementy wskazane w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Obowiązkowe elementy, które musi zawierać wniosek, to:

 • imię (imiona)
 • nazwisko
 • numer PESEL
 • numer telefonu komórkowego
 • adres poczty elektronicznej

Laptop dla nauczyciela. Gdzie złożyć wniosek?

Jak czytamy w art. 15 ustawy, aby otrzymać bon na laptop, nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Art. 15 ustawy stanowi:
Nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2.

Laptop dla nauczyciela. Przykładowy wzór wniosku

pdf icon Wzór wniosku o bon na laptop dla nauczyciela
pobierz plik

Wyżej zamieściliśmy przykładowy wzór wniosku. Poza obligatoryjnymi elementami we wniosku znajduje się oświadczenie. Przepisy nie wymagają tego elementu, jednak ułatwi on pracę dyrektorom szkół. Ustawa przekazuje informacje, że organ prowadzący szkołę przed złożeniem wniosku może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w celu weryfikacji, czy nauczyciel, który wnioskuje o dofinansowanie na laptop:

 • nie pozostaje w stanie nieczynnym, nie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • nie jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • nie przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • nie jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Organ prowadzący szkołę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez nauczyciela, składa jeden wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu w systemie teleinformatycznym.

Wniosek na laptop dla nauczyciela. Jakie są terminy?

Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela albo pracownika pedagogicznego wniosku w celu otrzymania bonu wynosi 30 dni od dnia:

 • Dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych10 października 2023 r.
 • Dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych11 października 2023 r.
 • Dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – 12 października 2023 r.
 • Dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – 13 października 2023 r.

Laptop dla nauczyciela. Jak dokonać płatności?

Kluczowe we wniosku są numer telefonu i e-mail. Przyjdą na nie kody pozwalające na zakup komputera. Ustawa nie wymaga podawania adresu zamieszkania nauczyciela.

Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 20 ust. 1, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela.

Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje także z wykorzystaniem ww. systemu. Potwierdzenie płatności następuje po wprowadzeniu w systemie kodu przekazanego na numer telefonu komórkowego nauczyciela.

Laptop dla nauczyciela. Kto nie otrzyma dofinansowania?

Aktualnie nie mają możliwości otrzymania bonu nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych i wszyscy nauczyciele szkół ponadpodstawowych.