Przebywałem w obozie hitlerowskim. Następnie zostałem wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – wspomina pan Antoni. – Chciałbym wiedzieć, czy okres pobytu w obozie i okres pracy przymusowej powinny być liczone w wymiarze podwójnym jako okresy zatrudnienia brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości emerytury. Proszę o podanie podstawy prawnej – pisze czytelnik.
Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okres działalności kombatanckiej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz okres pracy przymusowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uwzględnia się w wymiarze podwójnym – wyjaśnia Radosław Milczarski z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Okresy te uwzględniane są zatem w wymiarze podwójnym przy ustalaniu, czy spełniony został warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, uzasadniającego przyznanie świadczenia, o które wnosi ubezpieczony. Nie ma natomiast podstaw prawnych do zaliczania tych okresów w wymiarze podwójnym przy ustalaniu wysokości świadczenia – tłumaczy specjalista.
Reklama
Na marginesie warto przypomnieć, że przy ustalaniu prawa do emerytury na zasadach dotychczasowych i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Potwierdzeniem dla ZUS będzie zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Reklama
Okresy pracy przymusowej wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie drugiej wojny światowej, świadczonej na rozkaz władz alianckich do 31 grudnia 1945 r. oraz wykonywanej na obszarze ZSRR w okresie od 17 września 1939 r. do 31 grudnia 1956 r. można potwierdzić także zeznaniami świadków.
Podstawa prawna
Art. 1–4 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206). Art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748).