Nie każda osoba, która straciła rodziców wie, że poza rentą rodzinną przysługuje jej dodatek pieniężny z ZUS. Jakie są kryteria przyznania dodatku dla sierot zupełnych i jaka jest kwota świadczenia?

Dodatek dla sierot zupełnych. Kto go dostanie? Jakie są kryteria?

Dodatek dla sieroty zupełnej, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje każdej osobie, która utraciła obydwoje rodziców i jest beneficjentem renty rodzinnej. Świadczenie to jest również dostępne dla osób pobierających rentę rodzinną po zmarłej matce, gdy ojciec jest nieznany.

Prawo do dodatku dla sierot zupełnych nie jest ograniczone wiekiem. Oznacza to, że o świadczenie może ubiegać się zarówno osoba nieletnia, jak i dorosła. Dodatkowo, dodatek jest wypłacany każdemu uprawnionemu do renty rodzinnej, niezależnie od innych czynników.

O dodatek dla sierot zupełnych może wystąpić zarówno osoba uprawniona jak i opiekun osoby małoletniej, czyli środki te można otrzymać również wtedy, gdy dziecko jest w rodzinie zastępczej.

Dodatek wypłacany jest wraz z rentą rodzinną po zmarłym rodzicu, którą dziecko może dostawać do 16 roku życia, a w przypadku kontynuowana nauki do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów).

Dodatek dla sierot zupełnych jest pomocą finansową dla osób, które nie posiadają rodziców. Jednak do wypłaty może dojść wtedy, gdy matka dziecka zmarła, a sytuacja ojca jest nam nieznana

Dodatek dla sierot zupełnych. Ile wynosi?

Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł. Wysokość dodatku jest stała, ale waloryzowana, co roku.