Senat przyjął w czwartek kilkadziesiąt poprawek do ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz zmian o charakterze redakcyjnym, senatorowie zaproponowali m.in. obniżenie punktacji przy ustalaniu prawa do świadczenia. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Za przyjęciem ustawy o świadczeniu wspierającym wraz z poprawkami senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość powiązana została z wymiarem renty socjalnej. O wysokości świadczenia będzie decydować m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem czy jej wiek (określane punktowo).

Większość poprawek wniesionych przez Senat ma charakter legislacyjno-redakcyjny, ale zmiany zakładają także m.in. modyfikację zasad ustalania świadczenia wspierającego przez obniżenie progu punktowego z 70 pkt do 50 pkt, oraz zwiększenie wartości procentowych w odniesieniu do renty socjalnej.

Inna z poprawek przewiduje, że kobieta, która ukończyła 16 lat i zawarła związek małżeński, przez co stała się osobą pełnoletnią, uzyska prawo do świadczenia wspierającego.

Senat opowiedział się też za poprawką, która uzupełnia regulację odnoszącą się do zasad ustalania potrzeby wsparcia poprzez wskazanie dodatkowych czynników, jakie powinny być brane pod uwagę, w tym w szczególności bólu i dyskomfortu przy wykonywaniu określonych czynności przez osobę wymagającą wsparcia.

Według ustawy szczegółowe narzędzie ustalające potrzebę wsparcia będzie ustalone drogą oddzielnego rozporządzenia.

Senat wniósł także poprawki, które zmierzają do wyeliminowania przepisów niezwiązanych z zakresem omawianej ustawy. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące małego ZUS-u plus. W czasie prac w Sejmie do ustawy wprowadzono rozwiązanie wydłużające o dodatkowe 12 miesięcy możliwość skorzystania z obniżonej składki ZUS według zasady tzw. małego ZUS-u plus. Będą mogli skorzystać z niej ci pracodawcy, którzy przynajmniej jeden miesiąc w 2023 r. na takich zasadach odprowadzali składki ZUS.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Zgodnie z ustawą kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej, która wynosi teraz 1588,44 zł miesięcznie brutto.

W ustawie zapisano, że świadczenie wspierające przysługuje osobie od ukończenia 18 roku życia.

Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek.

Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ustawą, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej, niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca osiągnięcia pełnoletności.

Ponadto - według ustawy - świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno. Opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne będzie też miał możliwość dorabiania bez limitu.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/