Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, co zostało odpowiednio udokumentowane przez pracodawcę. Pierwsze zwolnienie wystawione przez lekarza ze szpitala trwało 28 dni, następnie pracownik przedłożył nowe, tym razem z przychodni. W jaki sposób mamy rozliczyć to zwolnienie? Skąd mamy wiedzieć, czy ma ono związek z wypadkiem przy pracy, a nie np. z innym schorzeniem?

W opisanym przypadku płatnik składek może zobligować poszkodowanego do dostarczenia stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego związek niezdolności do pracy z danym wypadkiem i od jego treści uzależnić decyzję o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego. Taki wniosek płynie z analizy obowiązujących w tej kwestii przepisów.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. art. 9 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Ponadto, zgodnie z art. 92 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy do 33 dni wskutek wypadku w drodze do pracy pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 33 dni, od 34. dnia ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi wówczas 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (podstawa wymiaru to co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy). Zasiłek ten przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez 182 dni.

Z uwagi na to, że wysokość zasiłku chorobowego w opisanych sytuacjach jest wyższa niż w przypadku zwykłej choroby, podstawę do jego naliczenia stanowi sporządzona przez pracodawcę dokumentacja powypadkowa (protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku lub karta wypadku – w sytuacji, gdy doszło do wypadku przy pracy; karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy – w sytuacji, gdy doszło do wypadku w drodze do pracy lub z pracy) albo decyzja państwowego inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową u danego pracownika. W tym miejscu należy również wyjaśnić, że kody literowe A, B, C, D lub E, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zasiłkowej, nie wskazują, kiedy dana niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy. To na pracodawcy, zanim wypłaci zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania powypadkowego na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zapewnić sporządzenie stosownej dokumentacji. To właśnie z jej treści powinno wynikać, czy dane zwolnienie ma związek z wypadkiem, czy też nie.

Kilka metod

Z kolei w przypadku kontynuacji zwolnień z ww. powodów pierwszą, najskuteczniejszą metodą jest zobligowanie poszkodowanego pracownika, aby wraz ze zwolnieniem lekarskim dostarczył pracodawcy zaświadczenie lekarskie, potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy tego zwolnienia z danym wypadkiem lub chorobą zawodową. Niestety, nierzadko bywa to problematyczne, bo w praktyce lekarze niechętnie wypełniają dokumenty, które nie wynikają wprost z przepisów prawa. Może to zatem stanowić istotną przeszkodę dla pracownika w uzyskaniu prawa do należnych świadczeń powypadkowych.

Kolejnym rozwiązaniem może być odebranie pisemnego oświadczenia od pracownika o związku przedłożonego zwolnienia z wypadkiem lub chorobą zawodową. Niestety również takie rozwiązanie nie jest pozbawione wad, bowiem umożliwia pracownikowi poświadczenie nieprawdy. W celu uwiarygodnienia oświadczenia złożonego przez pracownika pracodawca powinien zweryfikować kod literowy, który powinien wskazywać na tę samą chorobę, jaka była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą nieprzekraczającą 60 dni (kod literowy A). Pracodawcy pozostaje także możliwość zwrócenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który dysponując dokładniejszymi danymi zwolnienia lekarskiego, w szczególności numerem statystycznym choroby, jest w stanie zweryfikować związek tego zwolnienia z konkretnym wypadkiem lub chorobą zawodową. ©℗