Mój mąż jest chwilowo bezrobotny, ale nie zarejestrował się w urzędzie pracy. Nie jest więc nigdzie ubezpieczony, ale za kilka tygodni zaczyna nową pracę. Czy mam obowiązek zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy? Wolałabym nie informować nikogo o moim życiu prywatnym.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna). Zgodnie z tym przepisem osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (z wyłączeniem pomocnika rolnika) ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy zdrowotnej (w uproszczeniu to m.in. osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego lub UE, mieszkające w Polsce, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów).

Za członków rodziny w rozumieniu ustawy zdrowotnej uznaje się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej ‒ do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi ‒ bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustawa zdrowotna przewiduje, że osoby zobowiązane do zgłoszenia członków rodziny informują swojego płatnika o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. „Zaistnienie okoliczności” może oznaczać np. zakończenie pracy przez członka rodziny u jego pracodawcy, co powoduje utratę ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

WAŻNE Członkowie rodziny ubezpieczonego, którzy zostali zgłoszeni przez jego płatnika, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Za niepoinformowanie płatnika o konieczności ich zgłoszenia grozi grzywna.

Ponadto ustawa zdrowotna przewiduje, że w przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z tym że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko, w przypadku gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

W momencie gdy osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny tracą status pozwalający im na pozostawanie w takim zgłoszeniu, muszą zostać wyrejestrowane. Jak wskazuje ZUS, pracownik powinien zgłosić swojemu płatnikowi konieczność wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, m.in. gdy:

  • zgłoszono go do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna),
  • dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego,
  • dziecko skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Jak widać, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu przez członka rodziny nie jest kwestią, o której decyduje sam pracownik, ale jest to regulowane przepisami ustawy zdrowotnej. Jest to podobna sytuacja do tej dotyczącej współpracowników przedsiębiorcy, gdzie powiązania rodzinne decydują o kwestiach ubezpieczeniowych. Jeśli osoba spełnia warunki określone w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. jako małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka i dziecko przysposobione, rodzice, macocha i ojczym albo osoba przysposabiająca pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić taką osobę do ubezpieczeń – w tym przypadku jednak nie tylko zdrowotnego, lecz także społecznych.

Należy zatem uznać, że w opisywanej sytuacji żona powinna poinformować płatnika o konieczności zgłoszenia męża do ubezpieczenia zdrowotnego. Powstaje jednak pytanie o ewentualne sankcje za niepoinformowanie. Teoretycznie, jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, za niepoinformowanie pracodawcy o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny grozi grzywna. Oczywiście powstaje pytanie, na ile takie grzywny rzeczywiście są wymierzane.

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że w opisywanym przypadku przez kilka tygodni mąż pozostaje bez ubezpieczenia zdrowotnego. W razie konieczności skorzystania z publicznego systemu ochrony zdrowia musiałby zwrócić koszty leczenia albo występować o ich umorzenie, co w tego rodzaju przypadku mogłoby być trudne do uzyskania. ©℗