Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która dotyczy m.in. zmiany definicji emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego i jej powiązania z kwotą najniższej emerytury ustalanej w systemie powszechnym, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa […] zawiera zmiany w trzech obszarach. Pierwszy obszar dotyczy zmiany definicji emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego, która stanowi istotny składnik przy ustalaniu wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Zmiana wprowadzona przez ustawę polega na powiązania wysokości emerytury podstawowej z kwotą w wysokości 90% najniższej emerytury ustalanej w powszechnym systemie emerytalnym" - czytamy w komunikacie.

Zmiana ta spowoduje również w konsekwencji zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, podano także.

Drugi obszar zmian dotyczy wprowadzenia do systemu ubezpieczeń społecznych rolniczych dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeżeli poza działalnością rolniczą ubezpieczony dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Zgodnie z ustawą dodatek będzie ustalany w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Trzeci obszar zmian dotyczy katalogu osób uprawnionych do rehabilitacji leczniczej przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W zmianie do ustawy zawężeniu ulega krąg uprawnionych do korzystania z rehabilitacji leczniczej na podstawie ww. ustawy.

W ustawie wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące m.in. uprawnionych do rehabilitacji leczniczej, którzy utracą to prawo po wejściu w życie ustawy, niezakończonych spraw o ustalenie prawa do emerytury rolniczej, uprawnienia do dodatku rekompensującego podwyższoną składkę na ubezpieczenie w przypadku osób, które miały już ustalone prawo do emerytury rolniczej w dniu wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących definicji emerytury podstawowej i zasad waloryzacji świadczeń, które będą obowiązywały od 1 marca 2023 r.

(ISBnews)