Jeśli zastosować kryterium „ceny do wartości”, to pracownicze plany kapitałowe zdecydowanie należą do najcenniejszych benefitów, jakie pracodawca może zaoferować pracownikom - z korzyściami dla obu stron.
Wobec sytuacji na rynku pracy i niskiego bezrobocia (5,5 proc. w styczniu 2023 r. według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) każde świadczenie pozapłacowe, które pozwala pozyskać lub zatrzymać pracowników, zasługuje na uwagę pracodawców. W przypadku szczególnie poszukiwanych kompetencji, związanych np. z IT i innymi specjalistycznymi umiejętnościami, jest to wręcz na wagę złota. Stąd w ofertach pracodawców pojawia się cały wachlarz propozycji, od prywatnej opieki medycznej, przez ubezpieczenia na życie, po dofinansowanie różnych kursów. A także - pracownicze plany kapitałowe (PPK).
Warto podkreślić, że wydarzenia ostatnich lat, konsekwencje pandemii koronawirusa oraz wojny w Ukrainie, zwiększyły znaczenie poczucia bezpieczeństwa, w tym również finansowego.
PPK ogrywają tu ważną rolę. Wobec spodziewanych niskich emerytur coraz niższych dla kolejnych wchodzących na rynek pracy pokoleń (miarą jest stopa zastąpienia, relacja wysokości przewidywanej emerytury do ostatniej pensji), PPK są dla pracowników atrakcyjną formą oszczędzania. Mogą oni przeznaczyć na ten cel co miesiąc 2 proc. swojego wynagrodzenia, dodatkowo zwiększając tę kwotę do łącznie 4 proc. Przy czym pracownik, który zarabia nie więcej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5 proc.
Dodatkowo na rachunki pracowników trafiają dopłaty od państwa: wpłata powitalna w wysokości 250 zł i dopłaty roczne - po 240 zł. Tę pierwszą otrzyma każdy, kto przez co najmniej trzy pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej trzy miesiące dokonał wpłat. Natomiast warunkiem otrzymywania tej drugiej są wpłaty na rachunek sięgające rocznie co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik, którego wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc., musi zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.
Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika. Może także zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. Ta ostatnia - w przeciwieństwie do tej pierwszej - nie musi być taka sama dla wszystkich. Pracodawca ma możliwość różnicowania tej wpłaty, opierając się na wybranych przez siebie kryteriach, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać równego traktowania w zatrudnieniu. To pozwala wykorzystać je jako element skutecznego systemu motywacyjnego dla pracowników. Różnicowanie wpłat dodatkowych może np. zależeć od stażu pracy i wpływać na lojalność zatrudnionych. W grę wchodzą także inne kryteria, muszą być one jednak ustalone na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy.
Jeśli np. pracownik zarabia 7 tys. zł brutto i zarówno on, jak i pracodawca poprzestaną na podstawowym poziomie wpłat do PPK, w przypadku tego pierwszego wyniosą one 140 zł miesięcznie, tego drugiego - 105 zł. Do tego dojdą wpłaty od państwa. Jeśli jednak zarówno zatrudniony, jak i pracodawca, wykorzystają maksymalny pułap wpłat (w obu przypadkach łącznie 4 proc.), to wpłacane przez nich kwoty sięgną po 280 zł każda.
PPK mogą być istotnym elementem employer brandingu - budowania marki pracodawcy przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Można spojrzeć na nie również przez pryzmat idei ESG i jej wdrażania w przedsiębiorstwie (troska o pracowników) oraz na poziomie gospodarki poprzez wspieranie ważnych dla jej stabilizacji długoterminowych oszczędności. To również istotne dla budowania wizerunku przedsiębiorcy zarówno w organizacji, jak i na zewnątrz.
Warto dodać, że istotą PPK jest dobrowolność udziału w programie. Idzie to w parze z ideą popularnego w ostatnich latach systemu kafeteryjnego, w którym pracodawca daje pracownikom wybór w zakresie dodatkowych benefitów.
Wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK są dla fiskusa kosztem uzyskania przychodu, za to poniesione przez niego na ten cel wpłaty nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej formy wynagradzania wobec tradycyjnych podwyżek pensji.
Na oficjalnej stronie programu Mojeppk.pl, prowadzonej przez PFR Portal PPK, można znaleźć informacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych przydatne dla pracodawców, w tym obszerne materiały przeznaczone dla działów kadr i płac. Regularnie prowadzone są również bezpłatne szkolenia. W poniedziałki o godz. 11 odbywają się np. cykliczne webinaria „Wszystko o PPK - kadry, płace”. W ich trakcie można również zadawać pytania. Najbliższe odbędą się 20 i 27 lutego. Obecnie są prowadzone także codziennie szkolenia online z autozapisu do PPK.
Dostępne są również szkolenia indywidualne dla pracodawców, w ich siedzibie, adresowane do działów kadr i płac, pracowników oraz zarządów. Takie potrzeby można zgłaszać również poprzez stronę Mojeppk.pl.
JPO
________________________________________________

Kalendarz działań pracodawcy wobec pracowników związany z autozapisem do PPK

Od 1 marca każdy zatrudniony w wieku 18-55 lat, który złożył deklarację o rezygnacji z udziału w pracowniczych planach kapitałowych, stanie się uczestnikiem programu, jeśli nie zgłosi ponownej rezygnacji. Autozapis rodzi obowiązki dla pracodawców.

Do 28 lutego 2023 r.

- Trzeba poinformować o ponownym autozapisie do PPK osoby, które - do momentu, w którym będzie przekazywana taka informacja - złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Obowiązek nie obejmuje osób, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 r., ukończą 70. rok życia. Nie są one bowiem objęte ponownym autozapisem do PPK. Ustawa o PPK nie określa formy, w jakiej pracodawca powinien wywiązać się z obowiązku informacyjnego. Powinien to jednak zrobić w taki sposób, aby w razie sporu udowodnić, że się z niego wywiązał. Na stronie Mojeppk.pl można znaleźć wzór, jak taka informacja może wyglądać. Dla pracowników, którzy uczestniczą w PPK, autozapis nie wprowadza żadnych zmian.

W zależności od daty wypłaty

- Należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego w marcu tych uczestników PPK, którzy przed wypłatą nie złożą ponownej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Od 1 do 17 kwietnia 2023 r.

- Należy przekazać wpłaty do instytucji finansowej za uczestników PPK objętych ponownym autozapisem, którzy do tego czasu nie złożą deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeśli ją złożą po naliczeniu wpłat, a przed przekazaniem ich do instytucji finansowej, pracodawca będzie zobowiązany do skorygowania listy płac za marzec i rozliczenia się z pracownikami. W takim przypadku zostaną im zwrócone pobrane wcześniej z wynagrodzenia wpłaty do PPK.
- W przypadku osób, które nie mają jeszcze umowy o prowadzenie PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone jej zawarciem. Należy to zrobić niezwłocznie, czyli w możliwym realnym terminie.
ikona lupy />
Partycypacja w podziale na etapy wdrażania (proc.) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Partner
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe