Ustanie tytułu ubezpieczeniowego nie jest przeszkodą do pobierania zasiłku chorobowego. Niezdolność do pracy rozpoczęta w trakcie trwania tego tytułu uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego także po jego ustaniu. W pewnych przypadkach możliwe jest pobieranie zasiłku także wtedy, gdy choroba rozpoczęła się już po ustaniu tytułu. Muszą być wtedy spełnione dodatkowe warunki określone w art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zgodnie z nim zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

Po ustaniu tytułu ubezpieczeniowego