O 339 zł, do 2458 zł miesięcznie, wzrośnie pomoc finansowa dla osób, które zrezygnowały z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r.

Tak przewiduje obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r. (M.P. poz. 1070). Co do zasady jest tak, że jego kwota podlega corocznej weryfikacji na podstawie wskaźnika waloryzacji. Zgodnie z art. 17 ust. 3b ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do minimalnej pensji z 1 stycznia poprzedniego roku. Rząd we wrześniu zdecydował, że wysokość najniższej płacy zostanie podniesiona od 1 stycznia 2023 r. z 3010 zł do 3490 zł, co oznacza wzrost o 15,9 proc. W efekcie o tyle też wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne, które w 2022 r. jest wypłacane w kwocie 2119 zł, a od przyszłego roku będzie to już 2458 zł i taka właśnie kwota została podana we wspomnianym obwieszczeniu (jego opublikowania wymaga art. 17 ust. 3d ustawy).
Potwierdziły się też wcześniejsze informacje DGP, że mimo tego że w 2023 r. podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpi dwa razy, bo dodatkowo wzrośnie od 1 lipca z 3490 zł do 3600 zł (3,15 proc.), to nie przełoży się to na kolejną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to związane z tym, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych mówią tylko o jednej weryfikacji kwoty wsparcia dla opiekunów w ciągu roku. Nie uwzględniają więc sytuacji, gdy ze względu na wysoką inflację najniższa pensja jest podnoszona drugi raz w połowie roku.

Zwiększy się też kwota, jaka przysługuje gminom

Ponieważ obwieszczenie w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego zostało już ogłoszone, gminy mogą przystąpić do zmieniania decyzji wydanych osobom je otrzymującym. Z uwagi na to, że jest to zmiana decyzji na korzyść strony, bo podnosząca pomoc finansową, to wszczęcie postępowania następuje z urzędu i nie wymaga zawiadamiania o tym fakcie opiekuna. Ponadto dzięki waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego zwiększy się też kwota, jaka przysługuje gminom na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, która wynosi 3 proc. dotacji przekazanej na ich wypłatę.
Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego jest również ważna dla osób, którym ZUS przyznał świadczenie wyrównawcze na podstawie ustawy z 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 2314). Zostało ono uchwalone dla matek mających niepełnosprawne dzieci, które ze względu na ich stan zdrowia nie mogły pracować i przeszły na tzw. emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), zanim zaczęło obowiązywać świadczenie pielęgnacyjne. Należne im wsparcie jest jednak od niego niższe i od wielu lat domagały się one zmiany przepisów zwiększającej wysokość należnej im pomocy finansowej. Ich starania doprowadziły do wprowadzenia świadczenia wyrównawczego, które jest wypłacane w kwocie różnicy między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a tym, ile wynosi ich emerytura EWK. Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego wpłynie więc na podniesienie świadczenia wyrównawczego.
211,9 tys. osób otrzymywało świadczenie pielęgnacyjne w pierwszym półroczu 2022.