Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń.

Za nowelizacją głosowało 445 posłów, 1 był przeciwny, a czterech wstrzymało się od głosu.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w noweli:

- decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, co ma przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień oraz innych pism

- doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania pism w postaci elektronicznej

- wprowadzenie zmian dotyczących świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej.

Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)