Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednomyślnie opowiedziała się w środę za projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rządowa propozycja zakłada, że od marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc., jednak nie mniej niż o 250 zł.

Za pozytywnym zaopiniowaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 28 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

W dyskusji wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał, że w przyszłym roku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowo-procentowa świadczeń.

"Wiemy, że mamy wysoką inflację, stąd też waloryzacja musi to uwzględniać. Chcemy też zagwarantować najniższe świadczenie na odpowiednim poziomie. Przyjęliśmy zasadę, że wzrost wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych będzie o wskaźnik waloryzacji, który jest prognozowany na poziomie 113,8 proc. Kwota gwarantowana podwyżki będzie na poziomie 250 zł" - wskazał wiceszef MRiPS.

Zaznaczył, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie w pierwszej połowie lutego, po podaniu przez Główny Urząd Statystyczny realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

Posłanka PiS Teresa Wargocka złożyła poprawkę dotyczącą przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Poprawka zakłada, że do sumy pobieranych świadczeń nie będzie wliczany dodatek elektryczny.

Ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie 113,8 proc. oznacza, że najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną z 1338,44 zł w 2022 r. do 1588,44 zł w 2023 r.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 1003,83 zł w 2022 r. do 1191,33 zł w 2023 r.

Przyjęcie w 2023 r. zasady waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 250 zł spowoduje, że świadczenia wypłacane w kwocie do 1811,60 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym (podwyższenie o kwotę 250 zł, a więc o kwotę wyższą niż wynikająca z podwyższenia wskaźnikiem 113,8 proc.), niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad, czyli wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji, bez gwarancji podwyżki najniższych świadczeń.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy - kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 125 zł. W przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury kapitałowe regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur.

Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Zgodnie z projektem podwyższenie świadczeń przedemerytalnych polegać będzie na dodaniu do kwoty świadczenia przedemerytalnego kwoty 250 zł. Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do 800,35 zł.

Ponadto projekt zakłada, że do kwoty 3046,29 zł podwyższona zostanie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Z kolei do 2157,80 zł podwyższono miesięcznie próg wysokości otrzymywanych świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

W 2023 r. na waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych przeznaczonych zostanie 41,8 mld zł.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/