W przyszłym roku renta socjalna wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto; w 2015 r, świadczenie to wynosiło 739, 58 zł brutto - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jak dodał, od tego roku zniesiona została tzw. pułapka rentowa.

Wiceminister Szwed przypomniał, że od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady "dorabiania" do renty socjalnej. "Od 1 stycznia nie ma już tak zwanej pułapki rentowej. To była nasza odpowiedź na apel środowisk osób z niepełnosprawnościami. Pułapka rentowa polegała na tym, że według wcześniejszych przepisów, jeżeli dana osoba otrzymywała dochody do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to była pozbawiona renty socjalnej" - wyjaśnił wiceminister.

Od 1 stycznia 2022 r. kwota ta została zwiększona do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (8003,20 zł), i dopiero po jej osiągnięciu zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej.

"Obecnie rencista socjalny może dorabiać do renty na tych samych zasadach, jak rencista z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie emerytalnym. Jeżeli ma dochody wynoszące do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które wynoszą obecnie 4309,40 zł brutto, to nie ma żadnych potrąceń. Jeżeli zarabia w przedziale od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie zmniejszone jest o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia, która od 1 marca 2022 r. wynosi 691,94 zł. Kwota ta ustalana jest co roku, w ramach waloryzacji w marcu" - wskazał wiceminister.

Podkreślił, że zniesienie tzw. pułapki rentowej wpływa na zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obecnie renta socjalna wynosi 1338,44 zł brutto. Z danych ministerstwa wynika, że pobiera ją blisko 290,1 tys. osób.

Wiceszef MRiPS zaznaczył, że świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, tak jak emerytury. "Planujemy w 2023 r. minimalny wzrost świadczeń na poziomie 250 zł. Renta socjalna w 2023 r. wyniesie więc co najmniej 1588,44 zł brutto" - powiedział Szwed. Dla porównania - jak dodał - renta socjalna w 2015 r. wynosiła 739, 58 zł brutto.

Osoby pobierające rentę socjalną otrzymują także trzynaste i czternaste świadczenie.

Od 2022 roku osoba dorabiająca do renty socjalnej rozlicza się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie, w zależności od tego, który sposób jest dla niej korzystniejszy. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco - za każdy miesiąc.

Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności.

Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie wpływają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aby otrzymać rentę socjalną, należy być pełnoletnim mieszkańcem Polski i posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy – albo stałe, albo czasowe. Renta socjalna przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby lub wypadku nabytego przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18. roku życia, w trakcie pobierania przez nią nauki (do 25. roku życia), a także w czasie jej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec