Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy. Z kolei w par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawarto zamknięty katalog świadczeń, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stwierdzono tam, że podstawy wymiaru składek nie stanowią określone przychody ze stosunku pracy, np. odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
W opisywanej sytuacji istotne jest założenie, że wartość świadczeń, w tym przypadku noclegów zapewnianych pracownikom, nie stanowi zdaniem spółki przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Spółka argumentuje m.in., że zapewnianie noclegów pracownikom ma związek z potrzebą realizacji kontraktów na rzecz zagranicznych kontrahentów. W konsekwencji należy uznać, że świadczenia te są ponoszone w interesie spółki, a nie w interesie pracowników. Nie mogą więc stanowić ich przychodu ze stosunku pracy. Możliwość przyjęcia takiego założenia została potwierdzona przez ZUS w piśmie z 9 sierpnia 2022 r. (znak DI/10000/43/703/2022). W analizie prawnej ZUS wskazał, że wartość świadczenia, tj. noclegów udostępnionych pracownikom w okresie oddelegowania do pracy poza stałe miejsce jej wykonywania, „nie stanowi przychodu pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne”.