Osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, ZUS przyznaje emeryturę z urzędu, wyliczaną już tylko na tzw. nowych zasadach.

Do przyznania emerytury z urzędu niepotrzebny jest wniosek osoby zainteresowanej. ZUS sam przyzna świadczenie osobom pobierającym rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej ogólnym stanem zdrowia - emerytury z urzędu nie otrzyma więc pobierający rentę inwalidy wojennego, wypadkową czy rentę socjalną.

Uprawniony do tego typu emerytury musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który jest od 2013 roku wydłużany i docelowo ma wynieść 67 lat. Kto może przejść na emeryturę w 2015 roku, dowiesz się tutaj>>

Wymagane jest także, aby osoba ta podlegała ubezpieczeniu społecznemu (przed 1 stycznia 1999 r.) lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (po 31 grudnia 1998 r.). Długość okresu ubezpieczenia może być dowolna - emeryturę może uzyskać nawet osoba, która posiada jeden rok ubezpieczenia.

Emerytura z urzędu przysługuje od dnia, w którym dana osoba osiąga wiek uprawniający do nowego świadczenia - chyba, że wypłata renty jest wstrzymana, emeryturę przyznaje się bowiem wtedy od dnia, w którym podjęto wypłatę renty. Oczywiście wraz z przyznaniem emerytury ustaje dotychczasowe prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a uprawniony nie ma prawa wyboru korzystniejszego świadczenia.

Jak ZUS wylicza emeryturę

Od 1 stycznia 2015 roku emerytura z urzędu jest wyliczana wyłącznie na tzw. nowych zasadach i dotyczy tylko osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Jak ustalało się emeryturę na starych zasadach dowiesz się tutaj>>

Ustalając wysokość świadczenia, ZUS dzieli więc teraz podstawę wymiaru przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym wnioskodawca przechodzi na emeryturę. Podstawę obliczenia emerytury stanowi suma zwaloryzowanego kapitału początkowego (składki emerytalne uzbierane do 1 stycznia 1999 roku) oraz składek emerytalnych zgromadzonych na twoim indywidualnym koncie w ZUS (z uwzględnieniem ich waloryzacji).

Przy czym wysokość emerytury z urzędu nie może być niższa od wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy - jeśli więc kwota jest zbyt mała, ZUS odpowiednio ją podwyższa.

Ponadto ta emerytura nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury, ale tylko jeżeli osoba, której zostało przyznane świadczenie, legitymuje się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym.